Rozvod manželstva

K zrušeniu manželstva rozvodom možno pristúpiť len v odôvodnených prípadoch. Súd môže manželstvo na návrh niektorého z manželov rozviesť, ak sú vzťahy medzi manželmi tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia. V rámci rozvodového konania súd zisťuje príčiny, ktoré viedli k vážnemu rozvratu vzťahov medzi manželmi, a pri rozhodovaní o rozvode na ne prihliada. Súd pri rozhodovaní o rozvode vždy prihliadne na záujem maloletých detí. Pri posudzovaní miery rozvratu vzťahov medzi manželmi prihliada aj na porušenie povinností manželov.

Kam sa obrátiť

Na rozdiel od českej právnej úpravy, ktorá pripúšťa aj tzv. „rozvod dohodou“, slovenský právny poriadok zatiaľ pozná len klasické „sporové“ rozvodové konanie, kde jeden z manželov má postavenie navrhovateľa a druhý odporcu, a to aj vtedy, ak s rozvodom manželstva obaja súhlasia. Návrh na rozvod sa robí spravidla písomne, ale v súčasnosti je prípustné aj jeho podanie elektronickými prostriedkami, ak je podpísaný zaručeným elektronickým podpisom. Návrh je takisto možné spísať na súde do zápisnice.
Návrh na rozvod manželstva musí obsahovať všeobecné náležitosti návrhu podľa Občianskeho súdneho poriadku. Z návrhu musí byť v prvom rade zrejmé, ktorému súdu je určený. Návrh (nie žiadosť) na rozvod manželstva sa podáva na okresnom súde, v obvode ktorého mali manželia posledné spoločné bydlisko v Slovenskej republike, za podmienky, že v obvode tohto súdu býva aspoň jeden z manželov. Ak nie je takýto súd, je príslušný všeobecný súd odporcu (manžela, proti ktorému návrh smeruje), a ak nie je ani taký súd, príslušný je všeobecný súd navrhovateľa. Všeobecným súdom sa rozumie súd, v obvode ktorého má účastník konania bydlisko, t.j. miesto, v ktorom občan býva s úmyslom zdržovať sa tam trvale (nie prechodne). Z hľadiska určenia bydliska teda nie je rozhodujúce, kde je manžel podľa predpisov o evidencii obyvateľstva prihlásený na trvalý pobyt, ale jeho úmysel trvale sa v určitom mieste zdržovať.

Čo musí návrh na rozvod obsahovať

Samotný návrh musí obsahovať meno, priezvisko (u manželky je vhodné uviesť aj rodné priezvisko), prípadne aj dátum narodenia a telefonický (e-mailový) kontakt, bydlisko účastníkov, prípadne označenie ich zástupcov, údaj o štátnom občianstve, pravdivé opísanie rozhodujúcich skutočností a takisto označenie dôkazov, ktorých sa navrhovateľ dovoláva. Z návrhu musí byť zrejmé, čoho sa navrhovateľ domáha. Z tohto dôvodu je potrebná presná identifikácia manželstva, o ktoré ide, deň jeho uzavretia, označenie detí z tohto manželstva a pod.
K návrhu sa prikladá fotokópia sobášneho listu, rodných listov detí (originály je potrebné predložiť súdu na pojednávaní) ako aj doklad o poslednom spoločnom bydlisku manželov. Taktiež je vhodné označiť svedkov – príbuzných, členov rodiny a iné osoby, ktoré by mali byť predvolané na pojednávanie, aby boli súdom vypočuté. Ak medzi manželmi došlo k násiliu, ktoré je jednou z príčin rozvratu, bude potrebné predložiť lekársku správu.
Navrhovateľ musí sformulovať návrh znenia rozsudku, ktorý navrhuje, aby súd vydal. Keďže s konaním o rozvod manželstva je obligatórne spojené konanie o úpravu pomerov manželov k maloletým deťom z ich manželstva na čas po rozvode, bude potrebné navrhnúť aj spôsob výchovy a výživy maloletých detí.

Prvé výdavky idú z vrecka navrhovateľa

Návrh na rozvod manželstva musí byť z formálnej stránky podpísaný a datovaný. Treba ho doručiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a s prílohami tak, aby jeden rovnopis zostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis. Ak sú v manželstve aj maloleté deti, návrh sa doručuje aj kolíznemu opatrovníkovi, ktorým je Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, odbor sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately SR.
Z návrhu na začatie konania o rozvode manželstva navrhovateľ platí sumu 2 000 Sk (69,39 €). Účastníci pritom spravidla nemajú nárok na náhradu trov konania, iba ak to odôvodňujú okolnosti prípadu alebo pomery účastníkov.

Starostlivosť o dieťa a výživné

V rozhodnutí, ktorým sa rozvádza manželstvo rodičov maloletého dieťaťa, súd upraví výkon ich rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu na čas po rozvode, najmä určí, komu maloleté dieťa zverí do osobnej starostlivosti, kto ho bude zastupovať a spravovať jeho majetok. Súčasne určí, ako má rodič, ktorému nebolo maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, prispievať na jeho výživu, alebo schváli dohodu rodičov o výške výživného. Rozhodnutie o úprave výkonu rodičovských práv a povinností možno nahradiť dohodou rodičov. Dohoda musí byť schválená súdom, inak je nevykonateľná.
Súd pri rozhodovaní o výkone rodičovských práv a povinností alebo pri schvaľovaní dohody rodičov vždy prihliadne na záujem maloletého dieťaťa, najmä na jeho citové väzby a vývinové potreby a stabilitu budúceho výchovného prostredia. Súd pri rozhodovaní o zverení maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti jedného z rodičov dbá o to, aby bolo rešpektované právo maloletého dieťaťa na zachovanie jeho vzťahu k obidvom rodičom a právo toho rodiča, ktorému nebude maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, na pravidelné informovanie sa o maloletom dieťati. Rodič, ktorému nebolo maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, môže sa práva na pravidelné informovanie sa o maloletom dieťati domáhať na súde.

Úprava styku s maloletým dieťaťom

Rodičia sa môžu dohodnúť o úprave styku s maloletým dieťaťom pred vyhlásením rozhodnutia, ktorým sa rozvádza manželstvo; dohoda o styku rodičov s maloletým dieťaťom sa stane súčasťou rozhodnutia o rozvode. Ak sa rodičia nedohodnú o úprave styku s maloletým dieťaťom, súd upraví styk rodičov s maloletým dieťaťom v rozhodnutí o rozvode. Ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa, súd obmedzí styk maloletého dieťaťa s rodičom alebo ho zakáže. Ak jeden z rodičov opakovane bezdôvodne a zámerne neumožňuje druhému rodičovi styk s maloletým dieťaťom, súd môže aj bez návrhu zmeniť rozhodnutie o osobnej starostlivosti. Ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa a ak to vyžadujú pomery v rodine, súd môže upraviť styk dieťaťa aj s blízkymi osobami.

22.6.2009 3:56| autor: Zuzana Neuschlová
Viac o téme: dieťarodičia

Čítajte ďalej

Chcete získavať najnovšie informácie zo sveta tehotenstva a materstva?

Prihláste sa na odber nášho newsletteru vyplnením svojej e-mailovej adresy.

Chyba: Email nie je v správnom formáte.
OK: Váš email bol úspešne zaregistrovaný.

* Newslettery vám budeme zasielať najdlhšie 3 roky alebo do vášho odhlásenia. Viac informácií na e-mailovej adrese: gdpr@babyweb.sk.

TOPlist