Všeobecné zmluvné podmienky

Přečtěte si všeobecné podmínky Babyweb.cz.

I. Základné ustanovenia

Spoločnosť Babyweb SK s.r.o., so sídlom Jašíkova 2, Bratislava , PSČ: 821 03, IČ 43844 987, obchodná spoločnosť zapísaná v obchodnom registri, ktorý je vedený u okrsného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka 49603/Bdisponuje užívateľskými právami na internetovú doménu babyweb.sk a prevádzkuje server Babyweb na URL adrese (ďalej len „portál“).

Cieľom týchto všeobecných zmluvných podmienok je stanoviť pravidlá pre využívanie služieb portálu a komunikáciu užívateľov prostredníctvom neho. Tieto všeobecné zmluvné podmienky sa vzťahujú na užívateľov a registrovaných užívateľov v zmysle článku 2.

II. Základné pojmy

„Užívateľ“ je akákoľvek fyzická osoba, ktorá navštívi portál a je len pasívnym príjemcom informácií a služieb portálu.

„Registrovaný užívateľ“ je akákoľvek fyzická osoba, ktorá sa registruje za účelom využívania rozšírených služieb portálu tým, že prevádzkovateľovi poskytne svoje vybrané osobné údaje – emailovú adresu, prípadne vybrané údaje o svojich deťoch. Registrovaný užívateľ má právo aktívne sa zúčastňovať na tvorbe obsahu portálu v rozsahu, ktorý stanovujú tieto všeobecné zmluvné podmienky.

„Registrácia“ je dvojfázový proces zadania a zaslania osobných kontaktných údajov užívateľa, ktorý akceptuje tieto všeobecné zmluvné podmienky v rámci uzatvárania zmluvy. Registrácia zahŕňa zadanie údajov užívateľom a jej potvrdenie zo strany prevádzkovateľa. Úspešnou registráciou získava registrovaný užívateľ svoju unikátnu stránku aplikácie. V prípade, že údaje, ktoré registrovaný užívateľ zadal pri registrácii, prestanú zodpovedať skutočnosti, registrovaný užívateľ ich môže hocikedy zmeniť.

„Stránka aplikácie“ je webová stránka s jedinečnou URL adresou umiestnená na portáli. Ide o administratívne rozhranie pre komunikáciu užívateľa s prevádzkovateľom.

„Služba portálu“ je služba prevádzkovateľa, ktorú prostredníctvom portálu poskytuje a ponúka registrovaným užívateľom v súlade s týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami. Podmienky môžu byť samostatne upravené pre každú službu portálu. K službám portálu patria: newslettre, blogy, diskusie a fotogalérie. Prevádzkovateľ môže tieto služby meniť, rušiť alebo rozširovať.

„Newsletter“ je služba portálu, prostredníctvom ktorej zasiela prevádzkovateľ registrovaným užívateľom aktuálne informácie podľa kategórie registrovaného užívateľa.

„Blog“ je webová aplikácia, ktorá obsahuje príspevky registrovaného užívateľa na jednej stránke aplikácie.

„Diskusia“ je služba portálu, prostredníctvom ktorej registrovaní užívatelia spolu komunikujú, zväčša diskutujú o nejakej téme.

„Fotogaléria“ je služba portálu, prostredníctvom ktorej môže registrovaný užívateľ do stránky aplikácie umiestňovať fotografie a obrázky. Na prístup do fotogalérie musí zadať prístupové meno a heslo.

III. Zmluva

Registráciou vstupuje registrovaný užívateľ do zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom. Zaväzuje sa, že pri využívaní služieb portálu bude dodržiavať tieto všeobecné zmluvné podmienky. Účelom tohto zmluvného vzťahu je stanovenie vzájomných práv a povinností prevádzkovateľa a registrovaného užívateľa.

Na základe zmluvného vzťahu má prevádzkovateľ zabezpečiť poskytovanie služieb portálu podľa týchto všeobecných zmluvných podmienok a podľa podmienok na poskytovanie jednotlivých služieb portálu prostredníctvom celosvetovej počítačovej siete Internet. Užívateľ má povinnosť všeobecné zmluvné podmienky dodržiavať.

Zmluva vzniká registráciou užívateľa.

IV. Všeobecný kódex správania užívateľa alebo práva a povinnosti užívateľa

1. Užívateľ je povinný sa zoznámiť so všeobecnými podmienkami ešte pred začatím užívania služby.

2. Registrácia užívateľa nie je povinná. Registráciou užívateľ súhlasí s morálnymi zásadami a princípmi:

nebude túto službu využívať na šírenie pornografie,nezaťaží portál úmyselne,nepoužije službu portálu na distribúciu ilegálneho softvéru a ďalších kopírovaných materiálov,nepoužije túto službu na komerčné účely či prelinkovanie na iné webové stránky.

3. Bez registrácie nemá užívateľ právo meniť akýkoľvek obsah portálu ani žiadne jeho sekcie či časti. Nie je tiež oprávnený akýmkoľvek spôsobom sa aktívne podieľať na tvorbe obsahu portálu. Bez registrácie nie je užívateľ oprávnený aktívne využívať žiadnu službu portálu. Užívateľ bez registrácie môže čítať blogy a diskusie registrovaných užívateľov.

4. Registrovaný užívateľ je povinný dbať na kultivovanosť svojho prejavu a snažiť sa, aby jeho komunikácia, či už slovná alebo obrazová, bola vždy v súlade s pravidlami slušnosti a spoločenského taktu. Komunikácia nemôže byť oplzlá, vulgárna. Prevádzkovateľ ju v takomto prípade môže odstrániť bez akejkoľvek náhrady.

Registrovaný užívateľ nesmie v diskusii, blogu, a ani vo fotogalérii šíriť vulgarizmy, a to najmä vtedy, keby takéto výrazy mohli podnecovať nenávisť k niektorému z národov, etnickej skupine, rase, náboženstve alebo inej skupine osôb. Užívateľ tiež nemá právo používať výrazy, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi.

5. Registrovaný užívateľ sa nesmie správať agresívne voči ďalším užívateľom a nemôže si nárokovať na akékoľvek honoráre za publikované veci.

Registrovaný užívateľ tiež nesmie propagovať násilie vrátane sexuálneho, pornografiu, pedofíliu, zoofíliu a také ľudské správanie, ktoré môže narušiť mravný vývoj detí a mladistvých. Nesmie tiež zobrazovať či popisovať osoby v nedôstojných situáciách alebo také správanie a oblasť ľudského správania ospravedlňovať. Nesmie používať službu portálu na ilegálnu propagáciu alebo iné ilegálne aktivity. Užívateľ sa nesmie prihlásiť ako iný užívateľ a tým poškodiť meno druhého užívateľa akýmkoľvek spôsobom.

6. Registrovaný užívateľ nesmie tiež používať výrazy alebo zobrazenia, ktoré akýmkoľvek spôsobom propagujú podnikateľov v konkurenčnom vzťahu s prevádzkovateľom. Nesmie tiež propagovať produkty týchto konkurenčných podnikateľov, najmä konkurenčné internetové stránky alebo akýmkoľvek spôsobom poškodzovať dobré meno prevádzkovateľa a portálu.

Registrovaný užívateľ nemá právo umiestniť na stránku aplikácie žiadnu reklamu alebo oznam (textový aj obrazový), ktorý má reklamný charakter. Registrovaný užívateľ nesmie portál a ani žiadnu jeho časť využívať na svoje podnikateľské účely alebo účely tretích osôb. V prípade porušenia môže prevádzkovateľ zrušiť registráciu registrovanému užívateľovi a odstrániť reklamný obsah.

7. Registrovaný užívateľ nie je oprávnený sprístupňovať meno a heslo tretím osobám, je tiež povinný informovať portál v prípade, že prišlo k zneužitiu jeho hesla alebo užívateľského mena. Ak registrovaný užívateľ sprístupní svoje meno a heslo, je plne zodpovedný za ich prípadné zneužitie a zneužitie stránok aplikácie.

8. Registrovaný užívateľ plne zodpovedá za obsah informácií, ktoré zadá prostredníctvom stránky aplikácie do portálu. Zodpovedá za ich pravdivosť a za súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

9. Registrovaný užívateľ berie na vedomie, že všetky údaje zverejnené na portáli, čiže informácie, ktoré registrovaný užívateľ prostredníctvom stránky aplikácie zverejní, sú prístupné komukoľvek prostredníctvom celosvetovej počítačovej siete Internet. Registrovaný užívateľ tiež berie na vedomie a súhlasí, že vyššie uvedené zverejnené údaje môžu byť publikované na akýchkoľvek internetových stránkach prevádzkovateľa. Registrovaný užívateľ týmto udeľuje prevádzkovateľovi výhradné bezplatné oprávnenie na informácie zverejnené registrovaným užívateľom.

10. Registrovaný užívateľ dáva prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním a zhromažďovaním osobných údajov, ktoré poskytol v rámci uzatvárania zmluvy.

Užívateľ vyplnením a odoslaním registračného formulára a/alebo vytvorením vlastného profilu prehlasuje, že údaje o svojej osobe poskytuje prevádzkovateľovi dobrovoľne a vedome, že vyplnené údaje sú pravdivé, aktuálne a presné. Užívateľ súhlasí so správou, spracovaním a uchovávaním svojich osobných údajov podľa zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Dáva súhlas na spracovanie jeho osobných údajov v databáze prevádzkovateľa.

Registrovaný užívateľ má právo kedykoľvek zrušiť svoju registráciu. Potom už nebude môcť využívať služby portálu, ktoré sú určené len registrovaným užívateľom.

11. Registrovaný užívateľ môže prostredníctvom svojej stránky aplikácie vytvárať vlastný blog a diskusie. Registrovaný užívateľ môže prostredníctvom svojej stránky aplikácie vytvárať a využívať fotogalériu.

12. Práva a povinnosti týkajúce sa užívateľov sa primerane vzťahujú aj na registrovaného užívateľa (nie naopak), ak to tieto všeobecné zmluvné podmienky nestanovia inak.

V. Ochrana a spracovanie osobných údajov

1.  Správcom Vašich osobných údajov je spoločnosť Media Park s.r.o., so sídlom Koperníkova 794/6, 120 00 Praha 2, IČO: 27376371, zapísaná v OR vedenom Mestským súdom v Prahe pod sp. zn. C 109408 (ďalej len „Správca“). Vaše osobné údaje budú spracované v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) – ďalej len „nariadenie“ – a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Za účelom registrácie budeme spracovávať Váš e-mail, aby sme Vám zabezpečili bezproblémové využívania služieb nášho webového portálu.

2. Vo svojom profile máte možnosť nám kedykoľvek voľne oznámiť nasledujúce údaje:
– Identifikačné údaje (meno, priezvisko)
– Kontaktné údaje (adresa)

3. Vyplnením a zaslaním týchto údajov prostredníctvom elektronickej služby nám udelíte svoj súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov. Svoj súhlas kedykoľvek jednoducho odvoláte zmazaním relevantných údajov vo svojom profile.

4. Účelom spracovania je poskytovanie elektronickej služby v podobe zriadenia účtu na serveri babyweb.sk, ktorý Vám umožní pohodlnejší využívania služieb webového portálu a zapojenie sa do súťaží prevádzkovaných na našom portáli. Elektronická služba v podobe zriadenia účtu je poskytovaná bezplatne na neobmedzenú dobu s tým, že máte možnosť kedykoľvek a bez udania dôvodu svoj účet zrušiť zaslaním písomnej žiadosti na admin@babyweb.sk. Ďalšími účely spracovania sú zlepšenie kvality poskytovaných služieb a zvýšenie bezpečnosti poskytovaných služieb.

5. Doba spracovania osobných údajov: po dobu registrácie Vášho účtu a po dobu troch rokov od jeho skončenia. V prípade, že udelíte súhlas so zasielaním obchodných oznámení, bude Správca ďalej spracovávať Vaše osobné údaje za účelom zasielania obchodných oznámení po dobu troch rokov od udelenia súhlasu.

6. Ďalej by sme Vás chceli informovať, že spracovanie osobných údajov na účely priameho marketingu možno považovať za spracovanie vykonané z dôvodu oprávneného záujmu správcu. Spoločnosť Media Park s.r.o. má teda možnosť zasielať Vám na e-mail, aj bez vášho súhlasu, informácie o nových funkcionalitách webového portálu. Zasielanie týchto informácií môžete kedykoľvek odmietnuť, a to kliknutím na príslušný výslovný odkaz v ponuke.

7. Vaše osobné údaje nebudú odovzdávané žiadnym tretím osobám s výnimkou

– IT špecialistov, zaisťujúcim prevádzku webu babyweb.sk, marketingové analýzy a e-mailing

Kontaktné údaje Správca:
adresa: Koperníkova 794/6, 120 00 Praha 2
e-mail: admin@babyweb.sk

V prípade akýchkoľvek otázok v oblasti ochrany osobných údajov nás priamo kontaktujte na emailovej adrese: gdpr@babyweb.sk
Osobné údaje budú spracovávané podľa ich povahy manuálne a / alebo automatizovane.

8. Vo vzťahu k spracovaniu Vašich osobné údajov spoločnosťou Media Park s.r.o. by sme Vás ďalej chceli informovať o Vašich nasledujúcich právach: právo požadovať prístup k svojim osobným údajom; právo požadovať opravu svojich osobných údajov; právo požadovať vymazanie svojich osobných údajov; právo na obmedzenie spracovanie Vašich osobných údajov; právo na prenosnosť Vašich osobných údajov; právo namietať; právo podať sťažnosť u dozorného orgánu – Úradu pre ochranu osobných údajov

VI. Práva a povinnosti prevádzkovateľa

1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje zaisťovať prevádzku portálu a poskytovať jeho služby. Je povinný posielať registrovanému užívateľov newslettre a registrovaný užívateľ s týmto vyjadruje súhlas.

2. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za výpadky prístupu na portál, ktoré nebudú mať príčinu u prevádzkovateľa. Registrovaný užívateľ to berie na vedomie a súhlasí, že v takomto prípade nebude od prevádzkovateľa chcieť náhradu škody alebo inú formu kompenzácie.

3. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah stránky aplikácie ani za obsah portálu alebo jeho sekcií, ktoré zadal registrovaný užívateľ. Prevádzkovateľ môže jednostranne zmeniť alebo odstrániť informácie z obsahu portálu, ak to budú informácie v rozpore s týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami alebo dobrými mravmi.

4. Prevádzkovateľ má právo vlastným menom a na vlastný účet disponovať so všetkým reklamným priestorom na portáli. Môže tak urobiť samostatne alebo prostredníctvom inej osoby, a to bez akéhokoľvek súhlasu či súčinnosti registrovaného užívateľa.

5. Prevádzkovateľ má výhradné právo odstraňovať alebo meniť všetky časti portálu, informácie na portáli, ktoré sa tu nachádzajú, a to aj vo všetkých jeho častiach, sekciách či na stránkach aplikácie. Prevádzkovateľ nie je povinný o tom nikoho informovať a ani poskytovať akúkoľvek náhradu.

6. Prevádzkovateľ disponuje v plnom rozsahu majetkovými autorskými právami na všetok obsah portálu, a to vrátane jeho sekcií. Bez súhlasu, udelenej licencie nesmie žiadny užívateľ a ani registrovaný užívateľ používať ktorúkoľvek časť portálu.

7. Prevádzkovateľ má právo posielať registrovanému užívateľovi svoje reklamné informácie, a to aj po skončení platnosti registrácie a užívateľ s tým vyjadruje súhlas.

8. Poskytovateľ má právo obmedziť, prerušiť alebo zastaviť poskytovanie služby napríklad z dôvodu nutnej správy, údržby, opravy, a to bez predchádzajúceho oznámenia užívateľovi či jeho súhlasu.

VII. Finančné podmienky

Registrácia je bezplatná a registrovaný užívateľ preto nemá voči prevádzkovateľovi žiadne nároky. Registráciou s tým užívateľ súhlasí.

VIII. Záverečné ustanovenia

Vyjadrením súhlasu s týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami sa registrovaný užívateľ zaväzuje, že ich bude rešpektovať a dodržiavať.

Akákoľvek komunikácia medzi registrovaným užívateľom a prevádzkovateľom prebieha zásadne elektronickou formou.

Právne vzťahy medzi poskytovateľom a užívateľom neupravené zmluvou a všeobecné podmienky sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov poskytovateľa.

Tieto všeobecné zmluvné podmienky strácajú platnosť dňom nadobudnutia účinnosti neskorších všeobecných zmluvných podmienok.

Tieto všeobecné zmluvné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 14. 2018.

Chcete získavať najnovšie informácie zo sveta tehotenstva a materstva?

Prihláste sa na odber nášho newsletteru vyplnením svojej e-mailovej adresy.

Chyba: Email nie je v správnom formáte.
OK: Váš email bol úspešne zaregistrovaný.

* Newslettery vám budeme zasielať najdlhšie 3 roky alebo do vášho odhlásenia. Viac informácií na e-mailovej adrese: gdpr@babyweb.sk.

TOPlist