Zapretie otcovstva

V praxi sú pomerne časté prípady, keď je v rodnom liste dieťaťa ako otec zapísaný muž, ktorý sa buď sám za otca dieťaťa nepovažuje, alebo, naopak, samotná matka dieťaťa tvrdí, že biologickým otcom nie je.

Zaujímavé je, že maloleté dieťa, ktoré zákon oprávňuje podať (v zastúpení kolízneho opatrovníka) žalobu na určenie otcovstva, naopak, nemá právo podať žalobu proti otcovi na zapretie otcovstva počas plynutia lehoty ustanovenej Zákonom o rodine na zapretie otcovstva jeho rodičom. Zatiaľ čo určiť otcovstvo možno po splnení zákonných podmienok takmer kedykoľvek počas života dieťaťa (plnoleté, maloleté“), tak s ohľadom na potrebu stabilizovať pomery dieťaťa po jeho narodení, totožný zákon určuje každému z rodičov „taxatívne“ lehotu (jej zmeškanie nie je možné odpustiť), v ktorej môžu rodičia zapísaní v rodnom liste dieťaťa podať žalobu na zapretie otcovstva. Táto lehota je 3 roky a plynie matke manžela, resp. býv. manžela, vždy od narodenia dieťaťa.

Trojročná lehota

Ak otcovstvo popiera manžel matky, ktorého ako otca do rodného listu dieťaťa zapísala matrika preto, že sa dieťa narodilo jeho manželke počas trvania ich manželstva alebo sa sa narodilo bývalej manželke do 300 dní potom, ako ich manželstvo zaniklo, môže s úspechom žalobu na zapretie svojho otcovstva podať do 3 rokov odo dňa, keď sa dozvedel, že sa jeho manželke, resp. bývalej manželke, narodilo dieťa.

Neskorá ľútosť

Druhou skupinou sú otcovia, ktorých otcovstvo nebolo založené zákonnou domnienkou manžela matky, ale svoje otcovstvo uznali a urobili tak s matkou pred matrikou alebo pred súdom tzv. súhlasným vyhlásením oboch rodičov o otcovstve, na základe čoho bol tento muž zapísaný ako otec do rodného listu dieťaťa. Ak došlo k uznaniu otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov, pričom je bez právneho významu, či k nemu došlo pred matričným úradom alebo pred súdom, môže otec (ktorý si otcovstvo nakoniec rozmyslel) podať žalobu na zapretie otcovstva do 3 rokov odo dňa jeho určenia, len ak je vylúčené, že by mohol byť otcom dieťaťa. Lehota 3 rokov sa otcovi nikdy neskončí pred uplynutím 3 rokov od narodenia dieťaťa v prípade, že k uznaniu otcovstva došlo k nenarodenému, ale už počatému dieťaťu.

V prípade určenia otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov môže v rovnakej lehote ako otec podať návrh na zapretie otcovstva aj matka dieťaťa.
Prípadná oneskorená žaloba niektorého z rodičov by musela byť vždy zamietnutá.

Záujem dieťaťa

Až po uplynutí tejto lehoty možno ešte otcovstvo zaprieť, no na podanie žaloby je oprávnené (nie povinné) iba dieťa, ( maloleté, ako aj plnoleté) v oboch prípadoch len pod podmienkou, že je to potrebné v záujme dieťaťa a súd vyhovel návrhu dieťaťa o prípustnosti zapretia otcovstva. Návrh na prípustnosť zapretia otcovstva môže podať aj maloleté dieťa, dieťa nie je obmedzené žiadnou lehotou na podanie návrhu. Až po právoplatnosti rozhodnutia súdu o prípustnosti zapretia otcovstva nastupuje druhé štádium, kedy dieťa podáva vo svojom mene návrh na zapretie otcovstva. Ak návrh dieťa nepodá, nie je možné otcovstvo zaprieť, a to ani v prípade existencie právoplatného rozhodnutia súdu o prípustnosti zapretia otcovstva.
Kedy otcovstvo nemožno zaprieť
Zaprieť otcovstvo dieťaťom voči otcovi nie je možné vtedy, ak bolo otcovstvo určené právoplatným rozhodnutím súdu. Rovnako to nie je možné ani v prípade, ak rodičia už nežijú.
Na to, aby súd dospel k presvedčeniu, že prípustnosť zapretia otcovstva si vyžaduje záujem dieťaťa najmä z hľadiska jeho osobného stavu, sa od možných účastníkov konania nevyhnutne vyžaduje predloženie znaleckých posudkov. Rozhodne genetika
Rovnako ako v konaní o určenie otcovstva sa i pri prerokúvaní žalôb o zapretie otcovstva prihliada na závery znaleckého posudku (z odboru genetika alebo hematológia), pretože ten, kto žalobu podáva, vyhrá za predpokladu, ak preukáže, že je vylúčené, aby mohol byť otcom dieťaťa, doteraz zapísaným v rodnom liste dieťaťa ako jeho biologický otec. Veľkým prekvapením pre „oteckov“ v súdnom konaní mnohokrát býva, že matka podá žalobu proti (bývalému) manželovi a tvrdí, že s ním v rozhodnom čase nesúložila, s čím on bezvýhradne súhlasí. Takáto skutočnosť sa následne preukáže aj podanými znaleckými posudkami, napriek tomu však muž, ktorého otcovstvo bolo s jeho súhlasom popreté, musí zaplatiť bývalej manželke nie zanedbateľné náklady štátu za znalecké posudky, prísne vzaté z dôvodu, že žalobe proti nemu sa vyhovelo, v konaní prehral.

Nový zákon

V roku 2005 bol prijatý nový Zákon o rodine č. 36/2005 Z. z., v ktorom zákonodarca odňal možnosť podať návrh na zapretie otcovstva generálnemu prokurátorovi po uplynutí lehoty rodičom. Naopak, zjednodušil právnu úpravu zapretia otcovstva manželom matky v prípade, ak sa dieťa manželke narodilo pred 180. dňom od uzavretia manželstva, kedy stačí, aby sa manžel matky nepovažoval za otca dieťaťa, ak len zaprie svoje otcovstvo na súde. To však neplatí, ak pri uzavretí manželstva vedel, že jeho snúbenica je tehotná, alebo ak s ňou súložil v čase, od ktorého neprešlo do narodenia dieťaťa menej ako 180 a viac ako 300 dní. Pri asistovanej reprodukcii so súhlasom manžela matky zákon naďalej nedovoľuje zapretie otcovstva, okrem výnimky, ak by sa preukázalo, že matka dieťaťa otehotnela inak.

Záver

Ak súd právoplatne rozhodol o zapretí otcovstva, oznámi túto skutočnosť matričnému úradu, aby v rodnom liste dieťaťa vykonal zmenu zápisu a už nič nebráni matke a biologickému otcovi v tom, aby ich dieťa malo zapísaných v rodnom liste svojich skutočných rodičov.

25.5.2009 9:55| autor: Kateřina Janitorová Sixtová

Čítajte ďalej

Chcete získavať najnovšie informácie zo sveta tehotenstva a materstva?

Prihláste sa na odber nášho newsletteru vyplnením svojej e-mailovej adresy.

Chyba: Email nie je v správnom formáte.
OK: Váš email bol úspešne zaregistrovaný.

* Newslettery vám budeme zasielať najdlhšie 3 roky alebo do vášho odhlásenia. Viac informácií na e-mailovej adrese: gdpr@babyweb.sk.

TOPlist