Rozvod aj bez súhlasu partnera

Túto otázku nám čitatelia Baby-webu kladú pomerne často. Aj keď sme v predchádzajúcich článkoch načrtli priebeh a podmienky rozvodového konania, stále medzi niektorými pretrváva predstava, že rozvod je možný iba so súhlasom obidvoch rozvádzajúcich sa manželov. Nie raz sa preto dajú počuť od partnera vety typu „ja ti súhlas s rozvodom nedám“. Túto mylnú predstavu treba vyvrátiť.

Aj právny poriadok Slovenskej republiky je pomerne benevolentný, čomu zodpovedá aj prax súdov, ktoré návrhy na rozvod manželstiev zamietajú iba celkom výnimočne a v ojedinelých prípadoch, nesúhlas druhého z manželov však môže (ale nie vždy musí) rozvodové konanie časovo predĺžiť a skomplikovať. Slovenská legislatíva totiž nepozná rozvod dohodou ani dohody s tým súvisiace.

Rozvod bez súhlasu

Zákon o rodine stanovuje, že k zrušeniu manželstva rozvodom možno pristúpiť len v odôvodnených prípadoch. Súd môže manželstvo na návrh niektorého z manželov rozviesť, ak sú vzťahy medzi manželmi tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia.
Súd zisťuje príčiny, ktoré viedli k vážnemu rozvratu vzťahov medzi manželmi, a pri rozhodovaní o rozvode na ne prihliada. Súd pri rozhodovaní o rozvode vždy prihliadne na záujem maloletých detí. Ak manželia majú neplnoleté deti, manželstvo sa nemôže rozviesť, keby to bolo v rozpore so záujmom týchto detí, daným zvláštnymi dôvodmi.

Na rozdiel od českej právnej úpravy, s konaním o rozvod manželstva je obligatórne spojené aj konanie o úpravu pomerov manželov k maloletým deťom z ich manželstva na čas po rozvode. Podľa § 25 zákona o rodine, „V rozhodnutí, ktorým sa rozvádza manželstvo rodičov maloletého dieťaťa, súd upraví výkon ich rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu na čas po rozvode, najmä určí, komu maloleté dieťa zverí do osobnej starostlivosti, kto ho bude zastupovať a spravovať jeho majetok. Súčasne určí, ako má rodič, ktorému nebolo maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, prispievať na jeho výživu, alebo schváli dohodu rodičov o výške výživného“. Súčasťou rozvodového rozsudku je takisto buď dohoda, alebo rozhodnutie súdu o úprave styku s maloletým dieťaťom. Často práve úprava rodičovských práv a povinností (napr. otázka zverenia dieťaťa do osobnej starostlivosti alebo výška výživného) býva medzi rozvádzajúcimi sa manželmi kameňom úrazu a dôvodom predlžovania rozvodového konania.

Hľadanie nádeje

V rozvodovom konaní, kde jeden z manželov je proti rozvodu, súd zisťuje, či manželstvo je funkčné a či je nádej, že sa môže zachovať do budúcnosti. Povinnosť tvrdiť a preukazovať, že to tak nie je (a že manželstvo je rozvrátené) má žalobca, teda ten, kto žiadosť o rozvod na súd podal. Zisťuje sa predovšetkým, či manželia spolu hospodária (prispievajú na domácnosť, na potreby a podobne), či manželstvo (v prípade, že účastníci konania majú neplnoleté deti) plní výchovnú funkciu a v neposlednom rade sa skúma, či manželstvo plní biologickú funkciu, teda či manželia spolu intímne žijú, alebo nie. Všeobecne sa kladie dôraz aj na zisťovanie, či prípadná kríza v manželstve je len prechodným javom, alebo či ide o trvalý stav a nie je reálna nádej na plnohodnotné obnovenie manželského zväzku. Prax zastáva názor, že manželstvo je dobrovoľným zväzkom dvoch vzájomne sa plne rešpektujúcich jedincov, teda k zotrvaniu v manželstve nie je možné ani jedného z manželov nútiť.

Pátranie po príčinách

V každom prípade je podľa platných predpisov súd povinný skúmať príčiny rozvratu manželstva, teda či a v akom rozsahu sa každý z manželov podieľal na rozvrate manželstva. Pri nesúhlase jedného z manželov musí žalobca potvrdiť rozhodujúce skutočnosti a sám o nich navrhnúť dôkazy (pravidelne sa také konanie nezaobíde bez vypočúvania svedkov – napr. rodinných známych, kolegov z pracoviska a prípadne i detí), súdy už po dôkazoch nepátrajú. Ak súd dospeje k záveru, že manželstvo je rozvrátené, rozvedie ho aj napriek nesúhlasu druhého účastníka a v odôvodnení rozsudku sa vyrovná s otázkou zistených príčin manželského rozvratu. Treba však podotknúť, že aj v prípade nesúhlasu jedného z manželov s rozvodom, ak sú v žalobe o rozvod manželstva riadne označené dôkazy preukazujúce nefunkčnosť manželstva – teda jeho rozvrat a príčinu rozvratu, ak súd účastníkov konania riadne vypočuje, dá sa dosiahnuť rozvod manželstva v určitých prípadoch tzv. „na jedno pojednávanie“. Ak je však potrebné vykonať rozsiahlejšie dokazovanie, alebo ak sú dôkazy označené až s oneskorením, dá sa, samozrejme, očakávať dlhšie trvanie rozvodového konania. Nie je možné v konečnom dôsledku vylúčiť ani to, že manžel, ktorý s rozvodom nesúhlasí, podá proti rozvodovému rozsudku odvolanie.

Zachovanie manželstva

Na rozdiel od českého zákona o rodine, slovenská úprava rodinného práva nepozná ustanovenie, ktoré zabezpečuje zachovanie manželstva. Podľa § 24b českého zákona o rodine, návrhu na rozvod, s ktorým nesúhlasí manžel a na rozvrate manželstva sa porušením manželských povinností prevažne nepodieľal a ktorému by rozvod spôsobil mimoriadne závažnú ujmu, súd nevyhovie, pokiaľ mimoriadne okolnosti svedčia v prospech zachovania manželstva.
České súdy toto ustanovenie vysvetľujú pomerne prísne a je vždy na nesúhlasiacom z manželov, aby existenciu mimoriadnych okolností prípadu a najmä vznik mimoriadne závažnej ujmy sám spoľahlivo pred súdom preukázal. Je to napríklad situácia, keď manželka je ťažko chorá, odkázaná na invalidný dôchodok a manželov príjem, dlhodobo sa starala o deti a spoločnú domácnosť, rozvrat spôsobila výhradne manželova nevera a manželka by v prípade rozvodu bola vystavená hmotnej núdzi a psychickému stresu, ktorý by mohol viesť k zhoršeniu jej ochorenia. Ani tak však nie je rozvod vylúčený, pretože zákon umožňuje manželstvo aj v uvedenej situácii rozviesť, ak manželia spolu nežijú dlhšie ako tri roky.

22.6.2009 3:56| autor: Zuzana Neuschlová
Viac o téme: detidieťa

Čítajte ďalej

Chcete získavať najnovšie informácie zo sveta tehotenstva a materstva?

Prihláste sa na odber nášho newsletteru vyplnením svojej e-mailovej adresy.

Chyba: Email nie je v správnom formáte.
OK: Váš email bol úspešne zaregistrovaný.

* Newslettery vám budeme zasielať najdlhšie 3 roky alebo do vášho odhlásenia. Viac informácií na e-mailovej adrese: gdpr@babyweb.sk.

TOPlist