Uzavretie úveru počas manželstva a jeho splácanie

V poslednom období sa značne rozmohlo poskytovanie rôznych úverov, pôžičiek a hypoték. Ide najmä o spotrebiteľské úvery určené napríklad na nákup auta, nábytku či elektroniky, úvery na výstavbu a kúpu nehnuteľností, úvery a medziúvery (preklenovacie úvery) zo stavebného sporenia.

Ak medzi manželmi nedošlo k zúženiu bezpodielového spoluvlastníctva počas trvania manželstva, platí zásada, že v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetok majetok a záväzky nadobudnuté niektorým z manželov alebo oboma spoločne počas trvania manželstva. Výnimkou sú dary, dedičstvo či reštitúcie. Predstava, že veci nadobudnuté za mzdu alebo plat jedného z manželov patria len tomuto manželovi, je mylná. Občiansky zákonník v § 143 hovorí, že ak nie je dokázaný opak, predpokladá sa, že nadobudnutý majetok a záväzky, ktoré vznikli počas trvania manželstva, tvoria spoločné imanie manželov.

Manželský záväzok?

Pri poskytovaní úveru banky v praxi vyžadujú súhlas druhého z manželov s uzatvorením zmluvy. V súdnej praxi dlho prevládal názor, že úverová zmluva uzatvorená počas trvania manželstva len jedným z manželov zaväzuje automaticky aj druhého z manželov, a to napriek tomu, že on ju podpísať nemusel. Teda, že je v prípade riadneho nesplatenia záväzku možné žalovať oboch manželov.
Najvyšší súd Českej republiky však nedávno vydal rozsudok, na základe ktorého „splnenie záväzku patriaceho do spoločného imania manželov dohodnutého len jedným z manželov nemôže veriteľ v súdnom konaní vymáhať od druhého z týchto manželov; právo veriteľa domáhať sa pri výkone rozhodnutia alebo exekúcii uspokojenia záväzku povinného manžela postihnutím spoločného majetku manželov tým nie je dotknuté“. Zjednodušene povedané, že ak úverovú zmluvu uzavrel počas trvania manželstva len jeden z manželov, napriek prípadnému písomnému súhlasu druhého z nich môže banka či iný veriteľ podať žalobu len na toho z manželov, ktorý zmluvu sám uzavrel a je na nej uvedený ako dlžník. Ak však zmluvu ako dlžníci uzavreli obidvaja manželia, môže byť žaloba podaná na oboch. Vždy však platí, že aj keď je na zaplatenie dlžnej čiastky viazaný súdom iba jeden z manželov a rozhodnutie súdu nesplní včas, môže byť podaný návrh na exekúciu (výkon rozhodnutia) voči obom manželom, a to dokonca aj vtedy, ak sú manželia rozvedení. Rozhodujúce je totiž vždy to, či záväzok vznikol v čase manželstva, alebo nie.
V slovenskej súdnej praxi obdobný rozsudok zatiaľ vydaný nebol. Ostáva preto otázne, ako sa slovenské súdnictvo postaví k vyššie uvedenému rozsudku. Odpoveď na túto otázku prinesie až prax. V zásade však neexistuje žiadna právna norma, či medzinárodná zmluva, ktorá by slovenské súdy zaväzovala k rešpektovaniu rozsudkov súdov z Českej republiky.

Spoločné dlhy

Nech už sa rozvádzajúci sa manželia pri rozvode dohodli akokoľvek, čo sa zodpovednosti za záväzky týkajúce sa spoločnej veci vzniknuté počas manželstva týka, prípadne ak už prebehlo konanie o vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov po rozvode, treba zdôrazniť, že dohody medzi manželmi alebo rozhodnutie súdu v tejto otázke sa týka len ich vzájomného vzťahu, nie ich vzťahu k veriteľom. Tí môžu bez ohľadu na zmluvy či dohody týkajúce sa vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov vymáhať splnenie záväzku od oboch manželov. Platí zásada, že za spoločné dlhy zodpovedajú vždy všetci dlžníci a bez súhlasu veriteľa sa tohto dlhu nemôžu „zbaviť“ ani jeho postavenie zhoršiť (sťažiť vymáhanie dlhu).

Na záver preto odporúčame, aby bola platobná disciplína manželov vždy dôsledne sledovaná a ak nie je dostatočná, nedá sa očakávať, že druhý z manželov nebude niesť následky spojené s vymáhaním dlhu súdnou cestou. Treba upozorniť na skutočnosť, že sa v poslednom období značne zvýšili náklady na súdne konanie a vo väčšine prípadov býva úver zaistený prísnymi zmluvnými pokutami alebo úrokmi z omeškania, čo môže viesť k tomu, že dlh dosiahne vysoké čiastky. Vždy je lepšie začať s bankou v dostatočnom predstihu rokovať o prípadných splátkach alebo o odložení splácania dlhu, čomu vychádzajú banky v ústrety, než, ako sa ľudovo hovorí, „strkať hlavu do piesku“.

25.5.2009 9:48| autor: Zuzana Vilhanová

Čítajte ďalej

Chcete získavať najnovšie informácie zo sveta tehotenstva a materstva?

Prihláste sa na odber nášho newsletteru vyplnením svojej e-mailovej adresy.

Chyba: Email nie je v správnom formáte.
OK: Váš email bol úspešne zaregistrovaný.

* Newslettery vám budeme zasielať najdlhšie 3 roky alebo do vášho odhlásenia. Viac informácií na e-mailovej adrese: gdpr@babyweb.sk.

TOPlist