Rodičovský príspevok

je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva rodičovi na zabezpečovanie riadnej starostlivosti (primeraná výživa, hygiena a dodržiavanie preventívnych prehliadok ) o dieťa do troch rokov veku dieťaťa, s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom do šiestich rokov veku dieťaťa alebo do šiestich rokov veku dieťaťa, ktoré je zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, najdlhšie tri roky od právoplatnosti rozhodnutia súdu o zverení dieťaťa do tejto starostlivosti. Rodič alebo oprávnená osoba musí mať trvalý pobyt (v prípade cudzincov prechodný pobyt) na území Slovenskej republiky, takisto ako dieťa.ARCHÍV

Aktuálne články nájdete tu:

• Mamičky pozor! Od roku 2012 je vyššia materská
• Rodičovský príspevok po novom

Dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov podľa zákona o rodičovskom príspevku je osvojené dieťa, dieťa, ktoré bolo zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu alebo na základe právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu, dieťa manžela, ktoré mu bolo zverené do výchovy na základe právoplatného rozhodnutia súdu, a dieťa, ktorého rodič zomrel.

Na to, aby ste si uplatnili nárok na rodičovský príspevok, musíte si podať písomnú žiadosť na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, príslušnom podľa miesta vášho trvalého pobytu. Ak ste cudzinec či cudzinka, tak na úrade, ktorý prislúcha vášmu prechodnému pobytu. Na rodičovský príspevok má nárok len jeden z rodičov (podľa ich vlastnej dohody).

Ak ste teda splnili podmienky (riadna starostlivosť, vek dieťaťa, trvalý pobyt) a uplatnili ste si nárok, úrad príspevok vyplatí, ak nie, úrad vašu žiadosť zamietne.

Rodičovský príspevok sa neposkytuje ani jednému rodičovi, ak jeden z nich má nárok na materské alebo nárok na dávku nemocenského poistenia alebo nemocenského zabezpečenia toho istého druhu v cudzine. Rodičovský príspevok sa neposkytuje ani v prípade, že sa riadna starostlivosť o dieťa zabezpečuje v školskom zariadení, ktoré je zaradené do siete škôl a školských zariadení a sú mu na dieťa poskytované prostriedky zo štátneho rozpočtu alebo z výnosu dane z príjmov.

Výška príspevku

Výška rodičovského príspevku za kalendárny mesiac je od 1. septembra 2008 vo výške 158,670 €/4 780 Sk .
V takejto výške bude vyplatený poberateľom po prvýkrát v mesiaci október za mesiac september.
Ak má rodič v období, keď sa riadne stará o dieťa, nárok na materské, ktorého výška v kalendárnom mesiaci je nižšia, než je výška rodičovského príspevku, rodičovský príspevok sa vypláca vo výške rozdielu medzi rodičovským príspevkom 158,670 €/4 780 Skb] a materským.
Platiteľ vyplatí rodičovský príspevok jednorazovo po skončení poskytovania materského, ak rodičovský príspevok neprevyšuje 158,670 €/4 780 Skb] mesačne.

Mesačne pozadu

Ak je v rodine viac detí do troch rokov veku alebo do šiestich rokov veku dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, stále patrí rodičovský príspevok len jednému z rodičov.

Príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vypláca rodičovský príspevok mesačne pozadu, a to najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom ste splnili podmienky nároku na rodičovský príspevok. Úrad poukazuje rodičovský príspevok oprávnenej osobe na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ktorá má povolenie pôsobiť ako banka na území Slovenskej republiky, alebo ho vypláca na žiadosť oprávnenej osoby v hotovosti. Ak požiadate o zmenu spôsobu vyplácania rodičovského príspevku, úrad je povinný vašej žiadosti vyhovieť. Rodičovský príspevok sa však nevypláca do cudziny.

Ak nastala skutočnosť (zmenil sa napríklad zákon), ktorá má za následok zvýšenie rodičovského príspevku, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa miesta jej trvalého pobytu alebo prechodného pobytu (týka sa len cudzincov) vyplatí rodičovský príspevok už za kalendárny mesiac, v ktorom táto skutočnosť nastala. Ak nastala skutočnosť, ktorá má za následok zníženie vyplácaného rodičovského príspevku, úrad vyplatí tento príspevok v pôvodnej sume ešte za kalendárny mesiac, v ktorom sa tak stalo.

Ak úrad vyplácal rodičovský príspevok v nižšej sume, ako mal, alebo ak sa rodičovský príspevok nevyplácal, hoci ste splnili podmienky podľa zákona o rodičovskom príspevku, úrad zvýši rodičovský príspevok alebo ho vyplatí v ustanovenej sume.

Povinnosti

Ak si uplatňujete nárok na rodičovský príspevok, ste povinní preukázať splnenie podmienok nároku na rodičovský príspevok a na jeho výplatu. Takisto ste do ôsmich dní povinní písomne oznámiť platiteľovi aj zmeny, ktoré majú vplyv na nárok na rodičovský príspevok, jeho výšku a na jeho výplatu.

28.5.2009 12:25| autor: Džamila Csonková

Čítajte ďalej

Chcete získavať najnovšie informácie zo sveta tehotenstva a materstva?

Prihláste sa na odber nášho newsletteru vyplnením svojej e-mailovej adresy.

Chyba: Email nie je v správnom formáte.
OK: Váš email bol úspešne zaregistrovaný.

* Newslettery vám budeme zasielať najdlhšie 3 roky alebo do vášho odhlásenia. Viac informácií na e-mailovej adrese: gdpr@babyweb.sk.

TOPlist