Príspevok pri narodení dieťaťa

Príspevok pri narodení dieťaťa je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva na pokrytie výdavkov spojených so zabezpečením nevyhnutných potrieb novorodenca. Aby ste príspevok dostali, musí sa vám logicky narodiť dieťa, a to na území SR, a trvalý pobyt musíte mať na území Slovenskej republiky. Každé dieťa má nárok na jeden príspevok. Nárok nevzniká vtedy, ak sa matka dieťaťa zriekne, alebo ak bolo dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu alebo dieťaťu bola nariadená ústavná starostlivosť právoplatným rozhodnutím súdu. Takisto nárok na príspevok pri narodení dieťaťa nevzniká oprávnenej osobe (matke), ak po pôrode bez súhlasu ošetrujúceho lekára opustila dieťa v zdravotníckom zariadení.

Nárok na príspevok pri narodení dieťaťa má:

– matka, ktorá dieťa porodila
– otec dieťaťa, ak matka zomrela alebo bolo po nej vyhlásené pátranie alebo ak mu bolo súdom pridelené dieťa mladšie ako jeden rok
– osoba, ktorá prevzala dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu alebo príslušného orgánu

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa miesta trvalého pobytu oprávnenej osoby vyplatí zvýšenie príspevku pri narodení dieťaťa najskôr po uplynutí 28 dní života detí, ktoré sa narodili súčasne, a najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci. Aby ste peniaze dostali, musíte podať písomnú žiadosť na príslušný úrad. Túto žiadosť zasa potvrdí úrad práce, sociálnych vecí a rodiny príslušný miestu, kde sa narodilo dieťa. Ak sa dieťa narodilo mimo územia Slovenskej republiky a v čase podania žiadosti o príspevok pri narodení dieťaťa dieťa nemá vydaný rodný list, oprávnená osoba priloží k písomnej žiadosti o príspevok pri narodení dieťaťa úradný preklad rodného listu dieťaťa vydaného v cudzine alebo iného obdobného dokladu o narodení dieťaťa oprávnenej osobe – matke.

Príspevok pri narodení dieťaťa na jedno dieťa je 4 560 Sk (151,370 € ).
Ak sa súčasne narodili dve deti alebo viac detí a dve z nich sa dožili 28 dní, zvyšuje sa príspevok pri narodení dieťaťa o jednu polovicu uvedenej sumy na každé dieťa, ktoré sa dožilo 28 dní.

Úrad vyplatí príspevok oprávnenej osobe v hotovosti alebo príspevok pri narodení dieťaťa poukáže na žiadosť oprávnenej osoby na jej účet v banke v Slovenskej republike. Príspevok pri narodení dieťaťa sa nevypláca do cudziny.

Úrad vydá rozhodnutie o výplate príspevku pri narodení dieťaťa obci namiesto oprávnenej osobe, ak sú odôvodnené pochybnosti o účelnom použití príspevku pri narodení dieťaťa alebo v čase rozhodovania o nároku na príspevok pri narodení dieťaťa sa vypláca prídavok na dieťa obci z dôvodu, že oprávnená osoba príspevok pri narodení dieťaťa nepoužíva na účel, na ktorý sú určené.

Príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa je štátna sociálna dávka, ktorou štát pripláca na zvýšené výdavky spojené so zabezpečením nevyhnutných potrieb dieťaťa, ktoré sa matke narodilo ako prvé dieťa a ktoré sa dožilo aspoň 28 dní.
Podmienky nároku na príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa

Podmienky nároku na príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa sú:

• splnenie podmienok nároku na príspevok pri narodení dieťaťa
• narodenie prvého dieťaťa, ktoré sa dožilo aspoň 28 dní
Nárok na príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa na to isté dieťa vzniká iba raz. Ak sa matke pri prvom pôrode súčasne narodí viac detí, nárok na príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa vzniká na každé dieťa, ktoré sa dožilo aspoň 28 dní.
Nárok na príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa nevzniká maloletej matke, ktorá nemá súdom priznané rodičovské práva a povinnosti zákona o rodine.

Nárok na príplatok k príspevku nevzniká oprávnenej osobe, ak sa od začiatku štvrtého mesiaca tehotenstva do pôrodu nezúčastňovala raz za mesiac na preventívnych prehliadkach u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo alebo na obdobných prehliadkach v cudzine.

Oprávnená osoba je matka, ktorá porodila prvé dieťa, ktoré sa dožilo aspoň 28 dní, otec dieťaťa, ak matka zomrela alebo je po nej vyhlásené pátranie alebo ak mu bolo dieťa zverené do výchovy súdom.

Samozrejme, aj v tomto prípade treba vypísať žiadosť a podať ju na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého pobytu oprávnenej osoby. Žiadosť o príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa potvrdzuje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta narodenia dieťaťa. Ak sa dieťa narodilo mimo územia Slovenskej republiky a v čase podania žiadosti o príspevok pri narodení dieťaťa dieťa nemá vydaný rodný list, oprávnená osoba priloží k písomnej žiadosti o príspevok pri narodení dieťaťa úradný preklad rodného listu dieťaťa vydaného v cudzine alebo iného obdobného dokladu o narodení dieťaťa oprávnenej osobe – matke. Úrad vyplatí príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa najskôr po uplynutí 28 dní života dieťaťa a najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom bola táto skutočnosť preukázaná. Príplatok vyplatí úrad v hotovosti alebo na účet v banke v Slovenskej republike.

Výška príplatku k príspevku pri narodení dieťaťa je

• 20 440 Sk ( 678,490 € )
Nárok na príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa zaniká uplynutím šiestich mesiacov od narodenia dieťaťa.

28.5.2009 12:25| autor: Džamila Csonková

Čítajte ďalej

Chcete získavať najnovšie informácie zo sveta tehotenstva a materstva?

Prihláste sa na odber nášho newsletteru vyplnením svojej e-mailovej adresy.

Chyba: Email nie je v správnom formáte.
OK: Váš email bol úspešne zaregistrovaný.

* Newslettery vám budeme zasielať najdlhšie 3 roky alebo do vášho odhlásenia. Viac informácií na e-mailovej adrese: gdpr@babyweb.sk.

TOPlist