Dávky štátnej sociálnej podpory pre rodiny s deťmi

Systém sociálnych dávok a rodičovských príspevkov prináša rodičom veľa zmien. Prinášame vám ich komplexný prehľad:

Príspevok pri narodení dieťaťa

Príspevok pri narodení dieťaťa je jednorazový príspevok v sume 151,37 eura/4 560 Sk.

Nárok si uplatňuje matka, ktorá dieťa porodila. Otec dieťaťa má nárok iba v prípade, ak matka zomrela alebo bolo po matke vyhlásené pátranie alebo ak bolo dieťa do šiestich mesiacov od narodenia zverené otcovi.
Nárok si môže uplatniť aj osoba, ktorej bolo dieťa do šiestich mesiacov veku zverené na základe právoplatného rozhodnutia súdu do predadopčnej starostlivosti, do osobnej starostlivosti, do pestúnskej starostlivosti alebo do poručníctva.

Nárok na príspevok zaniká uplynutím šiestich mesiacov od narodenia dieťaťa.

Podmienky nároku na príspevok pri narodení dieťaťa
– narodenie dieťaťa
– trvalý pobyt žiadateľky/ľa na území Slovenskej republiky

Ak sa dieťa narodilo mimo územia Slovenskej republiky, nie je potrebný k žiadosti rodný list dieťaťa z osobitnej matriky, postačuje preklad dokladu o narodení dieťaťa vystavený v štáte, v ktorom sa dieťa narodilo.
Ak sa dieťa narodilo v štáte, ktorý nie je členským štátom Európskej únie, matka musí preukázať, že pred narodením dieťaťa bola najmenej 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov povinne verejne alebo dobrovoľne zdravotne poistená v Slovenskej republike.

Príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa

Príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa je jednorazový príspevok v sume 678,49 eura/20 440 Sk.

Poskytuje sa pri narodení prvého, druhého alebo tretieho dieťaťa, ktoré sa dožilo aspoň 28 dní, čo k žiadosti potvrdí ošetrujúci lekár dieťaťa.

Podmienka nároku na príplatok
– splnenie podmienok nároku na príspevok pri narodení dieťaťa

Príspevok rodičom

Štát prispieva rodičom alebo náhradným rodičom raz za rok na zvýšené výdavky, ktoré vznikajú v súvislosti so starostlivosťou o súčasne narodené tri deti alebo viac detí súčasne alebo v priebehu dvoch rokov opakovane narodené dvojčatá alebo viac detí súčasne.

Príspevok sa poskytuje raz ročne na každé dieťa, prvý raz pri dožití sa jedného roka detí a posledný raz pri dožití sa 15. roku detí.

Príspevok rodičom sa poskytuje v sumách na jedno dieťa
– 81,99 eura/2 470 Sk do šesť rokov veku dieťaťa
– 101,25 eura/3 050 Sk od šesť do 15 rokov veku dieťaťa
– 107,55 eura/3 050 Sk vo veku 15 rokov dieťaťa

Prídavok na dieťa

Prídavok na dieťa je poskytovaný v sume 22,01 eura/663 Sk mesačne.

Nárok si uplatňuje
– rodič dieťaťa
– osoba, ktorej je dieťa zverené na základe právoplatného rozhodnutia súdu
– plnoleté nezaopatrené dieťa, ktoré má určené výživné od oboch rodičov
– plnoleté nezaopatrené dieťa, ktoré uzavrelo manželstvo alebo ktorého manželstvo zaniklo

Za nezaopatrené dieťa sa považuje dieťa od narodenia až do skončenia povinnej školskej dochádzky, najdlhšie do 25 rokov veku, ktoré sa pripravuje na budúce povolanie štúdiom na strednej alebo na vysokej škole dennou formou štúdia.

Príplatok k prídavku na dieťa

Príplatok k prídavku na dieťa je v sume 10,32 eur /310 Sk.

Nárok si môže uplatniť rodič alebo náhradný rodič, ktorý je poberateľom prídavku na dieťa.

O príplatok k prídavku môže požiadať len rodič, ktorý spĺňa tieto podmienky:
– je poberateľom dôchodku (starobného, predčasného starobného, invalidného o viac ako 70%, výsluhového po dovŕšení veku na starobný dôchodok alebo poberanie dôchodku v cudzine),
– nevykonáva zárobkovú činnosť
– nemá priznaný daňový bonus na nezaopatrené dieťa, na ktoré poberá prídavok na dieťa

Tieto podmienky platia
– pre rodiča, ktorý žiada o príplatok k prídavku,
– pre druhého rodiča alebo
– pre manžela rodiča dieťaťa, ktorý nie je rodičom dieťaťa

Všetky uvedené podmienky musia spĺňať obe posudzované osoby. Ak je dieťa zverené len jednému z rodičov, splnenie podmienok na príplatok sa u druhého rodiča neskúma.

Rodičovský príspevok

Rodičovský príspevok je poskytovaný v sume 190,10 eura/5727 Sk mesačne.

Ak má matka v starostlivosti viac súčasne narodených detí (dvojčatá, trojčatá), rodičovský príspevok sa zvyšuje o 25% na každé ďalšie dieťa.

Príklad: 190,10+(25% zo190,10)= 237,60 eura
Ak má poberateľka rodičovského príspevku v starostlivosti dieťa, ktoré začne zanedbávať plnenie povinnej školskej dochádzky, suma rodičovského príspevku sa zníži na 50% a to na 3 kalendárne mesiace.

Nárok si uplatňuje jeden z rodičov na základe ich vzájomnej dohody, ktorý bude zabezpečovať riadnu starostlivosť o dieťa.

Od 1.1.2011 zákon umožňuje rodičovi popri riadnej starostlivosti o dieťa vykonávať akúkoľvek zárobkovú činnosť a popri výkone zárobkovej činnosti starostlivosť o dieťa môže rodič zabezpečiť sám alebo v jasliach, materskej škole, opatrovateľkou, v dennom sanatóriu alebo v inom obdobnom zariadení.

Nárok na rodičovský príspevok nemá rodič počas nároku na materské, ak je materské vyplácané vo vyššej sume ako je suma rodičovského príspevku. Rodičovský príspevok možno doplatiť od podania žiadosti 6 mesiacov spätne.

Podmienka nároku na rodičovský príspevok
– trvalý pobyt žiadateľky na území Slovenskej republiky alebo v prípade cudzinca prechodný pobyt na území SR
– riadna starostlivosť rodiča o dieťa.
Trvalý pobyt dieťaťa sa neskúma.

Podmienka riadnej starostlivosti je splnena aj vtedy, ak rodič starostlivosť o dieťa zabezpečí inou plnoletou právnickou alebo fyzickou osobou (jasle, materská škola, opatrovateľka na základe živnosti a pod.).

Príspevok na starostlivosť o dieťa

Príspevok sa poskytuje v sume preukázaných výdavkov poskytovateľovi, najviac v sume 230 eur/6929 Sk mesačne.

Pokiaľ starostlivosť o dieťa zabezpečuje iná fyzická osoba, ktorá neposkytuje starostlivosť na živnosť (napr. starý rodič dieťaťa), alebo rodič, príspevok sa poskytuje v sume 41,10 eura/1238 Sk mesačne.
Nárok si uplatňuje rodič alebo osoba, ktorej je dieťa zverené do náhradnej starostlivosti na základe právoplatného rozhodnutia súdu.

Príspevok sa poskytuje rodičovi za podmienky, že vykonáva zárobkovú činnosť, ktorá zakladá nárok na povinné dôchodkové poistenie a počas výkonu zárobkovej činnosti starostlivosť o dieťa do troch rokov veku dieťaťa alebo do šiestich rokov veku dieťaťa, ktoré má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, zabezpečuje „poskytovateľ starostlivosti o dieťa“.

Zákon ustanovuje „poskytovateľa“, ktorým je:
– zariadenie na tento účel zriadené (napr. jasle, materská škola,)
– iná právnická osoba
– fyzická osoba, ktorá poskytuje starostlivosť na živnosť
– iná fyzická osoba, ktorá neposkytuje starostlivosť na živnosť (napr. starý rodič dieťaťa)
– rodič, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť a poskytuje starostlivosť o dieťa osobne

Žiadosť na dávku štátnej sociálnej podpory

Žiadosti a potvrdenia k žiadostiam sú dostupné na každom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny alebo je možné si ich stiahnuť z webovej stránky: www.upsvar.sk/vzoryziadosti.

Žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa, ak sa dieťa narodí na území Slovenskej republiky, vydávajú matriky spolu s rodným listom dieťaťa.

Každá žiadosť na poslednej strane okrem vysvetlení k číselným odkazom k žiadosti obsahuje aj informácie, aké doklady a potvrdenia je potrebné k žiadosti doložiť.

Dávky v rámci Európskej únie

Rodinné dávky
– príspevok pri narodení dieťaťa
– príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa
– príspevok rodičom, ktorým sa narodili tri a viac detí súčasne
– príspevok na pohreb
– rodičovský príspevok
– prídavok na dieťa
– príplatok k prídavku
– opakovaný príspevok dieťaťu zverenému do náhradnej starostlivosti.

Výplata a nárok na dávky je podľa Nariadenia Rady EHS upravujúce koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia:
Nariadenie Rady EHS č. 1612/68, č. 574/72,
Nariadenie Rady (ES) č. 1408/71 v znení neskorších predpisov, č. 859/2003

Žiadateľ je migrujúci pracovník a uvedené nariadenia sa vzťahujú na:
– zamestnané osoby
– SZČO
– štátnych zamestnancov, úradníkov
– študentov
– dôchodcov
– rodinných príslušníkov
– pozostalých

Platiteľom dávok štátnej sociálnej podpory je úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa, pričom žiadateľ je oprávnená osoba v zmysle zákona.
Oprávnenou osobou na uplatnenie všetkých dávok je jeden z rodičov dieťaťa alebo náhradný rodič dieťaťa.
Náhradný rodič je osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu.

20.4.2011 10:03| autor: Jana Kovárová

Čítajte ďalej

Chcete získavať najnovšie informácie zo sveta tehotenstva a materstva?

Prihláste sa na odber nášho newsletteru vyplnením svojej e-mailovej adresy.

Chyba: Email nie je v správnom formáte.
OK: Váš email bol úspešne zaregistrovaný.

* Newslettery vám budeme zasielať najdlhšie 3 roky alebo do vášho odhlásenia. Viac informácií na e-mailovej adrese: gdpr@babyweb.sk.

TOPlist