Rodičovská dovolenka

Ako uvádza § 169 Zákonníka práce, zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnankyni (zamestnancovi) na ich žiadosť na prehĺbenie starostlivosti o dieťa rodičovskú dovolenku. Matke dieťaťa sa rodičovská dovolenka poskytuje po skončení materskej dovolenky, a to v rozsahu, v akom o to požiada, najdlhšie do troch rokov veku dieťaťa.

Aktuálne články nájdete tu:

• Mamičky pozor! Od roku 2012 je vyššia materská
• Rodičovský príspevok po novom

Počas rodičovskej dovolenky prináleží rodičovi po splnení určitých podmienok dávka štátnej sociálnej podpory (rodičovský príspevok). Obdobie, počas ktorého rodič čerpá rodičovskú dovolenku, nie je možné automaticky spájať s obdobím, počas ktorého je rodičovi poskytovaný tzv. rodičovský príspevok. Všeobecne platí, že nárok na rodičovský príspevok má rodič, ktorý sa celodenne osobne stará o dieťa do 3 rokov veku alebo do 6 rokov veku, ak ide o dieťa, ktoré je dlhodobo zdravotne postihnuté alebo dlhodobo ťažko zdravotne postihnuté. (Pre poskytovanie rodičovského príspevku musia byť splnené nasledujúce podmienky: Dieťa mladšie ako 3 roky nesmie navštevovať jasle alebo iné predškolské zariadenie počas obdobia dlhšieho než 5 kalendárnych dní v kalendárnom mesiaci. Dieťa, ktoré dovŕšilo 3 roky veku, môže pravidelne navštevovať predškolské zariadenie, ale iba v rozsahu neprevyšujúcom 4 hodiny denne). Už z tejto citácie zákona je zrejmé, že aj keď má rodič nárok na rodičovský príspevok do 3 rokov veku dieťaťa (6 rokov veku) zamestnávateľ mu podľa Zákonníka práce poskytuje rodičovskú dovolenku maximálne do 3 rokov veku dieťaťa. Ak zamestnanec chce byť s dieťaťom doma dlhšie, musí podať pred uplynutím obdobia, počas ktorého mu je poskytovaná rodičovská dovolenka, žiadosť o poskytnutie neplateného voľna. Túto svoju žiadosť musí riadne zdôvodniť. Zamestnávateľ tejto žiadosti nemusí vyhovieť. V prípade, že žiadosti nevyhovie, musí zamestnanec nastúpiť najneskôr v deň nasledujúci po dni, keď dieťa dovŕši 3 roky, späť do zamestnania, inak sa vystavuje riziku rozviazania pracovného pomeru.

Napriek tomu, že rodičovský príspevok je dávka štátnej sociálnej podpory, v období jeho poberania sa nesledujú príjmy rodiča, rodič, ktorý rodičovský príspevok poberá, môže byť zárobkovo činný, musí však počas výkonu práce zaistiť starostlivosť o dieťa inou plnoletou osobou.

Rovnako ako obdobie, počas ktorého zamestnankyňa čerpá materskú dovolenku, je i obdobie, počas ktorého čerpá rodičovskú dovolenku zamestnanec, (podľa ust. § 64 odst. 1 písm c) Zák. práce tzv. ochrannou lehotou, počas ktorej nesmie zamestnávateľ dať zamestnancovi výpoveď z pracovného pomeru (netýka sa to výpovedí z organizačných dôvodov, okrem výpovedí z organizačných zmien spočívajúcich v tom, že sa zamestnávateľ premiestňuje v rámci miest, ktoré boli v pracovnej zmluve uvedené ako miesta výkonu práce). Ak bola zamestnancovi na rodičovskej dovolenke pred nástupom na túto dovolenku daná výpoveď, zvyšok výpovednej lehoty uplynie po ukončení rodičovskej dovolenky, ibaže by zamestnanec vyhlásil, že na dočerpaní výpovednej lehoty netrvá. Ak bola výpoveď daná z dôvodov, pre ktoré možno okamžite ukončiť pracovný pomer, uplynie výpovedná lehota s koncom rodičovskej dovolenky. So zamestnancom na rodičovskej dovolenke nemožno okamžite zrušiť pracovný pomer. Aj keď zamestnávateľ poskytol rodičom rodičovskú dovolenku do 3 rokov veku dieťaťa, má možnosť i v jej priebehu požiadať zamestnávateľa o ukončenie rodičovskej dovolenky a o návrat do zamestnania.

V prípade návratu zamestnanca do zamestnania po vyčerpaní rodičovskej dovolenky má zamestnávateľ povinnosť zaradiť ho podľa podmienok pracovnej zmluvy (v súlade s dohodnutým druhom a miestom výkonu práce), nie však na pôvodnú prácu a pracovisko, ako je to po skončení materskej dovolenky alebo u muža po skončení rodičovskej dovolenky počas obdobia, v ktorom je zamestnankyňa oprávnená čerpať materskú dovolenku.

12.5.2009 11:30| autor: Kateřina Janitorová Sixtová

Čítajte ďalej

Chcete získavať najnovšie informácie zo sveta tehotenstva a materstva?

Prihláste sa na odber nášho newsletteru vyplnením svojej e-mailovej adresy.

Chyba: Email nie je v správnom formáte.
OK: Váš email bol úspešne zaregistrovaný.

* Newslettery vám budeme zasielať najdlhšie 3 roky alebo do vášho odhlásenia. Viac informácií na e-mailovej adrese: gdpr@babyweb.sk.

TOPlist