Najtehuľka 2019


Pravidlá súťaže


Fotografická a textová súťaž „Najtehuľka 2019“, ďalej len „súťaž“, prebieha v období od 28.2. 2019 do 30.4. 2019 na internetových stránkach www.babyweb.sk. Súťaží sa s digitálnymi fotografiami. Súťaž je určená pre súťažiacich starších ako 18 rokov. Organizátorom súťaže je spoločnosť  Babyweb SK s.r.o., so sídlom Jašíkova 2, Bratislava , PSČ: 821 03, IČ 43844 987, obchodná spoločnosť zapísaná v obchodnom registri, ktorý je vedený u okrsného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka 49603/B  (ďalej len „Prevádzkovateľ“ a „Organizátor“), tel: +420 727 883 539, redakcia@babyweb.sk.

Účastníkom súťaže sa stáva každý, kto sa v súlade s týmito pravidlami registruje do súťaže a vloží na stránky súťaže Najtehuľka 2019 umiestnenej na www.babyweb.sk tehotenské fotografie s popiskami. Každá súťažiaca môže prihlásiť iba jednu fotografiu a musí byť počas súťaže preukázateľne tehotná. O konkrétnych sporných prípadoch rozhodne prevádzkovateľ. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci Organizátora a Prevádzkovateľa a osoby im blízke v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov.

Účastník súťaže zaslaním fotografií do súťaže potvrdzuje, že:
1. je autorom prihlásených fotografií, alebo že má s autorom vysporiadané autorské práva, najmä mu bol udelený súhlas autora so zverejnením fotografie a že tieto fotografie sú pôvodné,
2. disponuje právom tieto fotografie použiť v plnom možnom rozsahu
3. v súvislosti s použitím diela si voči Organizátorovi nebude nárokovať žiadnu odmenu okrem výhry podľa pravidiel tejto súťaže
4. má vysporiadané všetky práva s osobami, ktoré sú na fotografiách zobrazené, vrátane povolenia poskytnúť takéto fotografie do súťaže a zverejniť ich podľa týchto pravidiel,
5. použitím fotografie Prevádzkovateľom podľa týchto pravidiel nebudú nijako porušené ani ohrozené práva tretích osôb a/alebo sa účastník zaväzuje Prevádzkovateľovi nahradiť škodu, ako aj nemajetkovú ujmu z prípadných nárokov týchto osôb uplatnených voči Prevádzkovateľovi v plnom rozsahu.

Spracovanie osobných údajov a prejavy osobnej povahy
Osobnostné práva a ochrana osobných údajov
1. Registráciou do súťaže súhlasí každý účastník s tým že Organizátor súťaže je oprávnený použiť jeho meno a priezvisko a fotografiu na facebookových stránkach, a to s ohľadom na príslušný mechanizmus súťaže.
2. Na účel organizácie súťaže a odovzdania výhry, splnenia zákonných povinností a prípadné vysporiadanie právnych nárokov spracováva organizátor osobné údaje účastníkov súťaže v rozsahu – meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa a údaj o tehotenstve . Podľa nariadenia GDPR je údaj o tehotenstve osobný údaj zvláštnej kategórie, ktorý je možné spracovávať na základe vášho výslovného súhlasu. U výhercov súťaže je spracovávaná aj adresa. Ak si účastníci súťaže prajú, môžu organizátorovi oznámiť aj svoj vek, mesto a e-mailovú adresu. Tieto nepovinné údaje budú spracované s cieľom komfortnejšej komunikácie s výhercom, komfortnejšej identifikácie výhercu a s cieľom zasielania obchodných oznámení o nových súťažiach. Organizátor spracováva osobné údaje poskytnuté účastníkmi súťaže manuálne i elektronickou formou počas trvania súťaže a 5 rokov po skončení súťaže.
3. Poskytnutie osobných údajov je pre účasť v súťaži nevyhnutné.
4. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo spracovávané osobné údaje využiť aj na účely priameho marketingu počas pôvodného spracovávania osobných údajov. Účastník súťaže má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účely priameho marketingu.
5. Ak súťažiaci udelí súhlas so zverejnením svojho mena na účely propagácie, môže tento súhlas kedykoľvek odvolať prostredníctvom e-mailu gdpr@babyweb.sk. Spracovanie na základe súhlasu bude vykonané počas 1 roku. Účastník má právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom ako aj ďalšie informácie podľa článku 15 GDPR a ďalšie práva, predovšetkým ak účastník zistí alebo sa domnieva, že organizátor vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života účastníka alebo v rozpore so zákonom o ochrane osobných údajov alebo nariadením GDPR, hlavne ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže účastník požiadať Organizátora o vysvetlenie a ďalej môže požadovať, aby Prevádzkovateľ alebo Organizátor odstránil tento vzniknutý stav, predovšetkým môže ísť o blokovanie/obmedzenie spracovania, vykonanie opravy, doplnenie, prenos alebo vymazanie osobných údajov. Účastník má ďalej právo podať námietku proti jednotlivým účelom spracovania a operáciám spracovania. Účastník má právo na prenosnosť svojich osobných údajov v zmysle článku 20 GDPR. V prípade, že má účastník podozrenie, že spracovanie jeho osobných údajov neprebieha v súlade s platnými právnymi predpismi, môže podať sťažnosť na dozornom orgáne, t. j. Úrade na ochranu osobných údajov. Odovzdanie výhier súťaže bude usporiadané ako verejná akcia. Účasťou v súťaži súťažiaci súhlasí s jej pravidlami. Výhercovia súťaže budú zverejnení spolu s výhernými fotografiami (v rozsahu meno a priezvisko).

Prevádzkovateľ je oprávnený vyradiť zo súťaže fotografie, ktoré:
1. nezodpovedajú zadanej téme súťaže,
2. obsahujú prvky násilia či pornografické prvky alebo sú inak v rozpore s dobrými mravmi,
3. by mohli poškodiť dobré meno Prevádzkovateľa alebo dobré meno tlačených a internetových médií vydávaných Prevádzkovateľom,
4. nekvalitné, rozmazané alebo príliš malé fotografie, na ktorých sa nedá dobre rozpoznať vzhľad,
5. pri ktorých bol zistený podvod pri hlasovaní či nedodržaní iných podmienok súťaže.
O tom, či prihlásená fotografia vyhovuje podmienkam súťaže, rozhoduje Prevádzkovateľ.

HARMONOGRAM, SYSTÉM SÚŤAŽE A PRIHLASOVANIE FOTOGRAFIÍ
Súťaž prebieha v troch fázach – prihlasovanie, internetové hlasovanie a konečné rozhodnutie poroty o víťazovi a žrebovanie výhercu spomedzi hlasujúcich.
Súťažiaci sa stáva účastníkom súťaže po vyplnení registrácie súťaže a následnom potvrdení potvrdzovacieho e-mailu, ktorý mu bude zaslaný na uvedenú e-mailovú adresu. Fotografiu prihlasuje vložením fotografie. Spolu s fotografiou je účastník súťaže povinný uviesť názov fotografie a jej slovný popis/príbeh. Účastník súťaže ďalej uvádza svoje občianske meno a priezvisko, adresu, e-mailovú adresu a telefónny kontakt. Účastník súťaže potvrdzuje, že všetky takto poskytnuté údaje sú pravdivé.

Harmonogram súťaže:
• Prihlasovanie fotografií: od 28.2. 2019 00:01 hod. do 8.4. 2019 23:59 hod.
• Internetové hlasovanie: od 11.3. 2019 00:01 hod. do 8.4. 2019 23:59 hod.
• Rozhodovanie poroty a druhé kolo internetového hlasovania: od 9. 4. 2019 00:01 hod. do 30. 4. 2019 23:59 hod.
Vyhlásenie výhercov prebehne po sčítaní bodov od poroty a bodov, ktoré vzišli z internetového hlasovania druhého kola do 10. 5. 2019 na stránkach súťaže na www.babyweb.sk. Výhercovia budú následne kontaktovaní Prevádzkovateľom e-mailom.

SPÔSOB HLASOVANIA A LIMITY HLASOV
O poradí jednotlivých súťažných fotografií v prvom kole rozhodnú hlasovaním užívatelia internetových stránok www.babyweb.sk podľa svojich osobných preferencií na týchto stránkach, a to vždy v období určenom na hlasovanie, ktoré sú pre jednotlivé súťažné kolá uvedené v harmonograme súťaže.
Hlasovať môžu iba užívatelia registrovaní na stránkach www.babyweb.sk. Hlasovanie je obmedzené na 1 hlas na jeden počítač pre každú súťažnú fotografiu, 1 hlas na jednu IP adresu pre každú súťažnú fotografiu denne, 1 hlas na jedného prihláseného užívateľa pre každú súťažnú fotografiu denne. Hlasy budú priebežne pripočítavané k jednotlivým súťažným fotografiám.
Akékoľvek hlasovanie pomocou automatických systémov, tzv. robotov, je zakázané a môže mať za následok vyradenie fotografie zo súťaže. Rovnako tak použitie iných spôsobov umožňujúcich opakované hlasovanie bude kvalifikované ako podvod a súťažná fotografia bude zo súťaže vylúčená! K vylúčeniu môže dôjsť i pri odhalení viacnásobnej registrácie. Aby sa zabránilo používaniu tzv. robotov, neprihlásení užívatelia môžu hlasovať až po vyplnení systému recapcha. Na žrebovaní výhry sa môžu zúčastniť len tí hlasujúci, ktorí sú v okamihu hlasovania prihlásení do svojho profilu. Pre získanie väčšieho počtu hlasov môžu súťažiaci zverejňovať odkazy na súťažnej fotografii v diskusných fórach, prostredníctvom sociálnych sietí i na svojich osobných stránkach.
Internetové hlasovanie rozhodne o 20 fotografiách budúcich mamičiek, ktorým bolo pridelených najviac hlasov, ktoré postúpia na posúdenie poroty, ktorá rozhodne o víťazovi.
Každý porotca bude mať šesť bodov, ktoré rozdelí podľa preferencií medzi tri fotografie podľa kľúča – 3 body fotografii, ktorá sa mu páči najviac, 2 body fotografii, ktorá sa mu páči najviac ako druhá, a 1 bod fotografii, ktorá sa mu páči najviac ako tretia. Porotca nebude brať ohľad na predchádzajúce umiestnenie fotografie v internetovom hlasovaní.
V priebehu rozhodovania poroty bude pokračovať i internetové hlasovanie s tým, že výsledok tohto hlasovania bude mať rovnakú váhu ako prideľovanie bodov jedného porotcu. Teda fotografia, ktorá v druhom kole internetového hlasovania získa najviac hlasov, dostane v záverečnom sčítaní bodov 3 body, druhá 2 body a tretia 1 bod.
Na záver Prevádzkovateľ spočíta body pridelené 20 fotografiám, ktoré postúpili k posúdeniu poroty, a to ako bodov pridelených jednotlivými porotcami, tak aj bodov pridelených na základe výsledkov druhého kola internetového hlasovania. Za víťaza súťaže bude vyhlásený účastník súťaže, ktorý takto získa najvyšší počet bodov. Na druhom výhernom mieste sa umiestni účastník, ktorý takto získa druhý najvyšší počet bodov, a na treťom mieste sa umiestni účastník, ktorý takto získa tretí najväčší počet bodov. O výhre v súťaži budú výhercovia informovaní Poskytovateľom e-mailom alebo telefonicky.
O výhre v súťaži budú výhercovia informovaní organizátorom e-mailom.

CENY

Víťazka súťaže získa autosedačku Britax Römer Baby Safe2 i-size a kočík Nuna demi Grow. Nebude chýbať ani balíček produktov od značky WELEDA v hodnote 200 eur, v ktorom víťazka nájde: Tehotenský ošetrujúci olej proti striám, BIO Čaj pre dojčiace ženy, oleje na masáž hrádze, prsníkov, bruška dojčaťa, nechtíkový dojčenský krém proti zapareninám; dojčenský kúpeľ; olej; detský šampón; nechtíkový ochranný balzam; pleťový krém; mandľový pleťový krém; olej; čistiace mlieko a Skin Food 75 ml a zároveň dostane balíček od spoločnosti NUK, a to konkrétne: Nature Sense prsnú pumpu, fľašku Nature Sense 260 ml, Nature Sense cumlík, cumlík Classic HAPPY DAYS, HAPPY FARM hračku somárika s klipsňou, sterilizátor do mikrovlnky plus.

Pekné ceny sa ujdú aj tehuľke, ktorá sa umiestni na 2. priečke – získa trojkolku Zopa Zoo Go a zároveň balíček produktov od firmy WELEDA v hodnote 120 eur obsahujúci: Tehotenský ošetrujúci olej proti striám, BIO Čaj pre dojčiace ženy, oleje na masáž hrádze, prsníkov, bruška dojčaťa, nechtíkový dojčenský krém proti zapareninám; dojčenský kúpeľ; olej; mandľový pleťový krém a Skin Food 75 ml. Dostane aj výrobky od spoločnosti NUK: a to konkrétne: FC súpravu ružovú/modrú, HAPPY FARM hračku somárika s klipsňou, HAPPY FARM pískadlo somárika, umývací prostriedok na fľašky a cumlíky, cumlík FREESTYLE, hrýzadlo, detské zdravotné nožničky s krytom, sterilizátor do mikrovlnky plus.

Pre tehuľku na 3. mieste máme pripravenú odmenu vo forme športového kočíku Zopa Corsa výrobkov spoločnosti WELEDA hodnote 120 eur obsahujúci: tehotenský ošetrujúci olej proti striám, BIO Čaj pre dojčiace ženy, oleje na masáž hrádze, prsníkov, bruška dojčaťa, nechtíkový dojčenský krém proti zapareninám; dojčenský kúpeľ; olej, mandľový pleťový krém a Skin Food 75 ml. Tešiť sa môže aj na výrobky značky NUK: HAPPY FARM hračku somárika s klipsňou, umývací prostriedok na fľaše a cumlíky, cumlík FREESTYLE, hrýzadlo, detské zdravotné nožničky s krytom, retiazku na cumlík s klipsňou.

KONTAKTOVANIE VÝHERCOV, PREVZATIE VÝHRY, ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Výhercovia súťaže budú Prevádzkovateľom informovaní e-mailom a telefonicky. Na kontaktovanie budú použité údaje zadané účastníkom súťaže pri prihlásení do súťaže.

Súťažiaci sú povinní Prevádzkovateľovi poskytnúť súčinnosť na to, aby mohli byť do 20 dní informovaní podľa predchádzajúcej vety. Ak sa Prevádzkovateľovi nepodarí výhercu súťaže kontaktovať najneskôr do 10 dní odo dňa ukončenia súťaže, prepadá výhra v prospech Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ si splní povinnosť kontaktovať výhercu, ak ho vo vyššie uvedenom období aspoň 3-krát kontaktuje na ním uvedenej e-mailovej adrese.

Mená výhercov súťaže budú zverejnené na internetových stránkach www.babyweb.sk od 10. 5. 2019. Konkrétny dátum a čas odovzdania výhier bude výhercom zaslaný e-mailom najneskôr do 20. 5. 2019.

Odovzdanie (finálových) výhier prebehne v Bratislave. Prevádzkovateľom určenom mieste. Podmienkou odovzdania výhier je osobné prevzatie výhercom, potvrdenie prevzatia výhry, preukázanie totožnosti výhercu a tehotenstvo budúcej mamičky, ktorá je vyobrazená na víťaznej fotografii. Závažné dôvody, pre ktoré nebude výherca schopný zúčastniť sa na prevzatí, bude Prevádzkovateľ posudzovať individuálne. Ak výherca neprevezme výhru, prepadá výhra v prospech Prevádzkovateľa. Ak Prevádzkovateľ zistí, že došlo k porušeniu pravidiel súťaže a súťažiaci prevzal výhru neoprávnene, je taký súťažiaci povinný výhru vrátiť. Výhry v súťaži nie sú súdne vymáhateľné.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmeny v súťaži spôsobené technickou poruchou.

Prevádzkovateľ vyhradzuje právo tieto pravidlá bez akéhokoľvek dôvodu kedykoľvek a akokoľvek pozmeniť alebo súťaž zrušiť.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vyradiť zo súťaže účastníkov, ktorí porušia tieto pravidlá, a posúdiť jednotlivé sporné situácie, ktoré vznikli v priebehu súťaže.

Prevádzkovateľ/organizátor si vyhradzuje právo vyhotoviť z odovzdávania cien foto/videodokumentáciu s cieľom propagácie.

Chcete získavať najnovšie informácie zo sveta tehotenstva a materstva?

Prihláste sa na odber nášho newsletteru vyplnením svojej e-mailovej adresy.

Chyba: Email nie je v správnom formáte.
OK: Váš email bol úspešne zaregistrovaný.

* Newslettery vám budeme zasielať najdlhšie 3 roky alebo do vášho odhlásenia. Viac informácií na e-mailovej adrese: gdpr@babyweb.sk.

TOPlist