logo Babyroku

Partneři

HappyFoto logo
Babyweb logo
BIODERMA logo
Hitradio - logo
Fotoprome logo

Pravidla soutěže HappyFoto Baby roku 2016

  

Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který zcela, jasně a závazně upravuje pravidla soutěže s názvem „HappyFoto Baby roku 2016“.

Pravidla soutěže jsou závazná pro všechny, kteří se zúčastní soutěže „HappyFoto Baby roku 2016“. Registrací a odesláním soutěžní fotografie každý účastník potvrzuje, že se s pravidly seznámil a bez výhrad s nimi souhlasí. 

Vyhlašovatel:

Media Park s.r.o.
se sídlem: Koperníkova 794/6, 120 00 Praha 2
IČ: 27376371
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze, oddíl C, vložka 109408
(dále jen „vyhlašovatel“)

Název soutěže:

HappyFoto Baby roku 2016

Trvání soutěže:

Soutěž na webových stránkách www.babyroku.cz trvá od 1. března 2016 do 30. listopadu 2016.

Princip soutěže:

Registrovaní uživatelé vkládají fotografie na Stránky. Odborná komise z nich vybírá nejkrásnější dítě v České republice. Od března 2016 do listopadu 2016 probíhá celkem 9 tematicky určených měsíčních soutěžních kol, z každého kola budou vybráni vítězové 1. – 3. místa. Tito vítězové automaticky postupují do závěrečného superfinále a již se v daném roce dále nesmí účastnit soutěže. Superfinále proběhne na začátku ledna 2017. Vítěz superfinále získá titul „HappyFoto Baby roku 2016“.

Podrobná pravidla Soutěže „HappyFoto Baby roku 2016“

Stránky

Pojmem Stránky rozumíme webové stránky www.babyroku.cz

Registrovaný uživatel

Je jakákoli fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky, která úspěšně absolvovala registrační proceduru na Stránkách.

Soutěžící

Každý soutěžící se může po dobu trvání soutěže účastnit soutěže opakovaně, neumístil-li se v některém z předchozích kol na 1. – 3. místě.

Pro jedno soutěžní kolo smí soutěžící vložit na Stránky pouze jednu fotografii.
Soutěžící se nesmí účastnit dalších kol soutěže v případě, že se umístil na 1. – 3. místě jednoho z ukončených soutěžních kol a postoupil tak do superfinále.
Soutěžící smí vkládat pouze fotografii, ke které vlastní autorská práva. V případě, že tato práva nevlastní a fotografii vloží na stránky, nese veškerou odpovědnost za jakoukoliv škodu nebo jinou újmu vzniklou v souvislosti s porušením této jeho povinnosti.
Soutěžící smí vkládat na stránky soutěže pouze fotografii dítěte, se kterým je prokazatelně v rodinném poměru nebo příbuzenském vztahu. Vyhlašovatel si vymezuje právo na kontrolu tohoto příbuzenského vztahu. Odmítne-li soutěžící rodinný poměr nebo příbuzenský vztah doložit, bude Vyhlašovatelem ze soutěže vyloučen.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži a/nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny, resp. budou Vyhlašovatelem ze soutěže vyloučeny.

Partner

Je taková společnost, která se podílí na realizaci soutěže finančním nebo nefinančním plněním a je uvedena na Stránkách jako partner.

Odborná komise

Je skupina osob složená ze zástupců Vyhlašovatele a Partnerů a v případě závěrečného superfinále i ze známých osobností. Členové Odborné komise hodnotí soutěžní fotografie, kontrolují dodržování pravidel soutěže a rozhodují v situacích, které jsou s nimi v rozporu. Seznam členů Odborné komise je uveden na Stránkách.

Soutěžní fotografie

Soutěžní fotografií se rozumí obrazový snímek dítěte ve věku do čtyř let (věk k datu odeslání fotografie do soutěže) v situaci, která odpovídá zadání daného soutěžního kola. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo na kontrolu věku dítěte na soutěžní fotografii. Odmítne-li soutěžící věk dítěte na soutěžní fotografii Vyhlašovateli na jeho žádost doložit, bude Vyhlašovatelem ze soutěže vyloučen.

Dítě zobrazené na fotografii musí být v rodinném poměru nebo příbuzenském vztahu se soutěžícím.
Velikost vkládané fotografie smí být maximálně 4Mb velká. V případě, že je fotografie větší, mohou Stránky znemožnit její vložení na Stránky.
Soutěžící se zavazuje nevkládat na Stránky takové fotografie, které by mohly vést k ohrožování či narušování veřejného pořádku, které se příčí dobrým mravům nebo jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Soutěžní fotografie, na kterých jsou zobrazeny dětské genitálie, budou Vyhlašovatelem ze soutěže vyřazeny z důvodu ochrany mravnosti.

Vyhlašovatel si vyhrazuje konečné rozhodovací právo o tom, která fotografie bude na webu zobrazena.

Fotografie nesmí splňovat žádný z příkladů uvedených ve „špatných soutěžních fotografiích„.
 

Hlasující

Je takový registrovaný uživatel, který hlasoval pro některou ze soutěžních fotografií.

Hlasování

Hlasovat o pořadí fotografií mohou jen registrovaní uživatelé. Každý registrovaný má k dispozici v daném soutěžním kole celkem 5 hlasů, přičemž hlasy nemusejí být vyčerpány. Každé fotografii v jednom kalendářním dni smí registrovaný uživatel udělit pouze jeden hlas.

Výběr vítězů

O konečném pořadí fotografií v soutěžním kole soutěže „HappyFoto Baby roku 2016“ rozhodne Odborná komise a výsledky hlasování registrovaných uživatelů. Základním kritériem pro hodnocení fotografií je fotogeničnost dítěte s tím, že fotografie musí splňovat tematické zadání příslušného soutěžního kola.

Šedesát fotografií s nejvyšším počtem hlasů od registrovaných uživatelů postupuje do finále daného soutěžního kola.
Ve finále soutěžního kola se o pořadí rozhodne následujícím způsobem: každý z členů Odborné komise určí pořadí fotografií na 1.,2. a 3.místě a přiřadí jim příslušný počet bodů (3 body za 1.místo, 2 body za 2.místo, 1 bod za 3.místo). Vítězem soutěžního kola se stává Soutěžící, jehož fotografie získala nejvyšší počet přidělených hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhodne o vítězi předseda Odborné komise.

Soutěžící, jejichž snímky se umístily na 1. – 3. místě v jednotlivých kolech postupují do superfinále. O celkovém vítězi superfinále a výhercích na 2. a 3. místě tohoto superfinále soutěže „HappyFoto Baby roku 2016“ rozhodne do první půlky ledna 2016 Odborná komise. Princip určování pořadí soutěžících je stejný jako při určování vítěze jednoho soutěžního kola.
 

Výhry

Hlavní výhrou je umístění fotografie vítězného dítěte na webu www.babyweb.cz.

Hlavní výhra není spojena s žádnou finanční odměnou.
Aktuální soupis dalších cen pro výherce jednotlivých soutěžních kol i superfinále najdete v sekci „Co můžete vyhrát„na Stránkách.
V případě, že výherce jakoukoli cenu nepřevezme, nemá nárok na vyplacení náhradní částky v hotovosti.

Vyhlašovatel soutěže nenese odpovědnost za nedoručení výhry způsobené jinými subjekty či okolnostmi (např. nedoručením ze strany České pošty apod). Výhry budou rozeslány do 1 měsíce od vyhlášení výsledkové listiny. Výhry nejsou rozesílány doporučeně. Výherce bude o své výhře upozorněn emailem a bude zveřejněn na Stránkách soutěže. Pokud nebude výhra výhercem převzata do 30 dnů, jeho výhra propadá Vyhlašovateli soutěže. 
 

Soutěžní kola

Jednotlivá kola probíhají podle tohoto harmonogramu:

Happy Baby – březen 2016
Dítě a spánek – duben 2016
Dítě a nejoblíbenější hračka – květen 2016
Dítě na hřišti – červen 2016
Dítě a dobrodružství – červenec 2016
Táta a ja – srpen 2016
Dítě a auto – září 2016
Já model. Já modelka  – říjen 2016
Máma a já – listopad 2016

V každém kole probíhá zároveň vkládání fotografií i hlasování o jejich pořadí.

Vyhlášení výherců

Výherci budou po ukončení soutěže vyhlášeni a zveřejněni na Stránkách.

V případě výhry bude soutěžící kontaktován na základě kontaktních údajů odeslaných prostřednictvím registračního formuláře. Získá-li soutěžící v soutěži „HappyFoto Baby roku 2016“ jakoukoli výhru, svým souhlasem s těmito pravidly uděluje Vyhlašovateli souhlas se zveřejněním svého jména, příjmení a místa bydliště po ukončení soutěže a to nejen na Stránkách, ale i na jiných webových stránkách, popř. souhlasí se zveřejněním v tisku či jiných médiích.

Vyhlášení absolutních vítězů proběhne do 15.1. 2017.

Uzávěrky

Uzávěrka pro nahrávání fotografií je vždy půlnoc posledního dne v daném kalendářním měsíci.

Udělení souhlasu

Soutěžící registrací uděluje společnosti Media Park s.r.o., se sídlem Koperníkova 794/6, 120 00 Praha 2, IČ: 27376371,  jakožto správci osobních údajů a provozovateli databáze registrovaných uživatelů, souhlas se zpracováním svých osobních údajů, v rozsahu údajů uvedených v registračním formuláři pro účely soutěže HappyFoto Babyroku 2016″, v souladu s příslušnými ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, a to na dobu trvání soutěže a po dobu pěti (5) let následujících po jejím ukončení. Osobní údaje budou shromažďovány a zpracovány elektronicky (počítačově) pouze ke stanovenému účelu a ve nezbytně nutném rozsahu. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Vyhlašovatel tímto informuje soutěžící, kteří poskytli registrací své osobní údaje ke zpracování, o jejich právech vyplývajících z §§ 11, 12  a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně dalších zákonů, v platném znění, zejména o tom, že poskytnutí těchto osobních údajů je dobrovolné, že každá osoba má právo na přístup k těmto osobním údajům a že má právo obrátit se v případě porušení tohoto zákona na Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí o zajištění nápravy. Souhlas soutěžícího se zpracováním osobních údajů může být kdykoliv odvolán, a to písemnou formou na adrese sídla Vyhlašovatele. Odvoláním souhlasu, je-li odvolání doručeno před předáním výher, je soutěžící vyloučen z další účasti v soutěži a ztrácí nárok na výhru. 

Soutěžící zároveň uděluje souhlas Vyhlašovateli se zasíláním obchodních sdělení na poskytnutou kontaktní adresu ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to až do písemného odvolání souhlasu. Tento souhlas se uděluje i  Partnerům soutěže a uděluje se na dobu trvání soutěže a na dobu pěti (5)let následujících po jejím ukončení, nebude-li odvolán dříve.
Předání výher soutěže může být uspořádáno jako veřejná akce. Účastí v soutěži soutěžící souhlasí s jejími pravidly. Účastí v soutěži uděluje soutěžící Vyhlašovateli souhlas k bezplatnému uveřejnění jeho jména, příjmení, adresy bydliště, fotografie, jeho obrazových či zvukových záznamů a příp. fotografií a záznamů osob zobrazených na fotografiích jím pořízených ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech Vyhlašovatele a uveřejňovat je v médiích, v propagačních materiálech Vyhlašovatele anebo Partnerů, a to po dobu 5ti let od skončení soutěže. Zároveň soutěžící uděluje Vyhlašovateli souhlas s tím, že je Vyhlašovatel oprávněn využívat jméno, příjmení a adresy bydliště a jeho fotografie pro reklamní, propagační a marketingové účely.

Vložením fotografie soutěžící souhlasí se zveřejněním fotografie na Stránkách a v médiích, která jsou mediálními partnery soutěže. Zároveň soutěžící souhlasí se zveřejněním fotografie za účelem propagace soutěže „HappyFoto Baby roku 2016“ v ostatních médiích a s marketingovým využitím této fotografie Partnery.

Porušení pravidel

Pokud se ukáže, že se jakákoli osoba i přes porušení pravidel stala výhercem v soutěži, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na výhru a tato výhra nebude tomuto soutěžícímu předána. Ze soutěže budou také vyloučeni účastníci, u nichž bude mít Vyhlašovatel soutěže oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání jím samotným nebo ze strany jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry, případně jednání, které není fair play.

Spory

Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy na Vyhlašovateli. Výhry není možné vymáhat soudní cestou a účastník není oprávněn místo výher požadovat finanční plnění.

Odpovědnost

Vyhlašovatel neodpovídá za jakékoli případné škody vzniklé výhercům v souvislosti s užíváním výher.

Vyhlašovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody způsobené selháním systémů a programového vybavení, které nemají původ v úmyslném jednání Vyhlašovatele. V takovém případě si vyhlašovatel vyhrazuje právo soutěž pozastavit, změnit či ukončit bez udání důvodů. Soutěžící nemá nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání.

Ostatní podmínky

Pravidla soutěže jsou závazná pro všechny, kteří se soutěže zúčastní.

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Vyhlašovatele, všech Partnerů, přímých dodavatelů Vyhlašovatele, členové Odborné komise a osoby jim blízké. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností, nebo osoba jim blízká, výhra se této osobě neodevzdá.

Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje právo soutěž pozastavit, změnit či ukončit bez udání důvodů, a to v případě pokud dojde k závažným neočekávaným událostem nebo událostem ovlivněným vyšší mocí. V takovém případě nemá soutěžící nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na Stránkách.

Kontakt

Kontaktní adresa na Vyhlašovatele:

Media Park s.r.o., Koperníkova 794/6, 120 00 Praha 2, babyroku@babyroku.cz

 

Tým soutěže HappyFoto Baby roku 2016
V Praze dne 1. 3. 2016
15.5.2017 12:56

Čítajte ďalej

TOPlist