24. 10. 2016  |  Meniny: Kvetoslava

Pravidlá súťaže

„Vyhrajte sadu Babypoint - kombinovaný kočík V3, golfové palice Solar, autosedačku Champion, jedálenskú detskú stoličku Fábula, cestovnú postieľku Apollo, všetko v hodnote 20 000 Sk/663,88 € (konverzný kurz: 30,1260 Sk = 1 €) alebo 10 kníh Dieťa menom zázrak - na novom serveri pre materstvo – www.babyweb.sk.“

1. Prevádzkovateľ súťaže
Prevádzkovateľom súťaže je spoločnosť Babyweb SK s.r.o., Jašíkova 2, 821 03 Bratislava, IČ 43844987,pre daň SK2022505958, DIČ 2022505958.

2. Doba a miesto trvania súťaže
Súťaž prebieha od 20.10.2008 do 21.11.2008 na území Slovenskej republiky.

3. Ako sa súťaže zúčastniť
Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky staršia ako 18 rokov, ktorá sa v dobe trvania súťaže na internetových stránkach www.babyweb.sk riadne zaregistruje, t.j. podľa pokynov, riadne vyplní všetky požadované údaje, zaškrtne zodpovedajúce políčka a všetko odošle cez daný internetový formulár.
Súťaže sa môže každá fyzická osoba zúčastniť len jedenkrát, t.j. do súťaže bude zaradená vždy len jedna registrácia každej fyzickej osoby.
Prevádzkovateľ súťaže po doručení registrácie skontroluje všetky jej náležitosti.

4. Výhercovia
Po ukončení súťaže budú zo všetkých doposiaľ riadne doručených registrácií vylosovaní traja výhercovia.

5. Výhry v súťaži
Výhrou v tejto súťaži je pre jedného výhercu sada Babypoint - kombinovaný kočík V3, golfové palice Solar, autosedačka Champion, jedálenská detská stolička Fábula, cestovná postieľka Apollo, všetko v hodnote 20 000 Sk/663,88 €, ďalších 10 výhercov získa knihu Dieťa menom zázrak.
Výhru nie je možné u prevádzkovateľa vymeniť za finančnú protihodnotu a ani vymeniť za iný tovar. Výhra z tejto reklamnej súťaže (nad 5000 Sk) bude zdanená podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov sadzbou dane vo výške 19 %. Úhrada predmetnej dane v príslušnej výške bude vykonaná prevádzkovateľom súťaže v zmysle príslušných ustanovení citovaného zákona.
Výhercovia súťaže budú o svojej výhre vyrozumení e-mailom do 60 pracovných dní od skončenia súťaže.

6. Osobné údaje
Riadne vykonanou registráciou súhlasí účastník so zaradením všetkých ním poskytnutých osobných údajov v rozsahu tejto súťaže (ďalej len údaje) do databázy prevádzkovateľa, t.j. Babyweb SK s.r.o., Jašíkova 2, 821 03 Bratislava, IČ 43844987, pre daň SK2022505958, DIČ 2022505958 a s ich následným spracovaním pre marketingové účely, t.j. ponúkania výrobkov a služieb, vrátane zasielania informácií o uskutočňovaných akciách, výrobcoch a iných aktivitách, ako i o zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov. Za týmto účelom účastník dáva svoj súhlas prevádzkovateľovi na doručenie takýchto informácií v zmysle § 3 zákona č. 147/2001 o reklame v znení neskorších predpisov, a to na dobu do odvolania súhlasu (maximálne na dobu 10 rokov). Zároveň udeľuje účastník prevádzkovateľovi súhlas s tým, aby mu prevádzkovateľ zasielal informácie o pripravovaných akciách a ponuke svojich obchodných partnerov. Berie na vedomie, že má práva podľa § 6 a § 7 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, t.j. najmä že poskytnutie údajov je dobrovoľné, že svoj súhlas môže bezplatne kedykoľvek na adrese prevádzkovateľa odvolať, že má právo prístupu k osobným údajom a právo na opravu týchto osobných údajov, ich likvidáciu, atď.. V prípade pochybností o dodržiavaní práv prevádzkovateľom sa môže na prevádzkovateľa obrátiť a prípadne sa môže s podnetom obrátiť i priamo na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na Odborárskom nám. č. 3 v Bratislave.
Účastníci súťaže súhlasia s tým, že ich mená a priezviská alebo obrazové a zvukové záznamy týkajúce sa účastníkov alebo ich prejavov osobnej povahy (fotografie, písmo, hlas a pod.) môžu byť bezplatne použité pre reklamné a marketingové účely prevádzkovateľa, najmä môžu byť zverejnené v oznamovacích prostriedkoch, na Internete alebo v propagačných materiáloch prevádzkovateľa, a to po dobu 2 rokov od ukončenia súťaže.

7. Práva a povinnosti prevádzkovateľa
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo rozhodnúť o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže podľa vlastného uváženia a bez oznámenia dôvodov. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo súťaž kedykoľvek zmeniť, pozastaviť či zrušiť. Súťaže sa nemôžu zúčastniť osoby, ktoré sú v pracovnom či obdobnom pomere k prevádzkovateľovi, ako i ďalším spoločnostiam zapojených do súťaže, alebo sú k takýmto osobám vo vzťahu ako osoby blízke.
Rovnako bude účastník zo súťaže vylúčený v prípade, že prevádzkovateľ zistí alebo bude mať dôvodné podozrenie zo spáchania podvodného alebo nekalého konania zo strany niektorého z účastníkov či inej osoby, ktorá dopomohla danému účastníkovi k získaniu výhry.

8. Zodpovednosť
Prevádzkovateľ týmto nepreberá voči účastníkom súťaže žiadne iné záväzky a títo nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany prevádzkovateľa, okrem tých, ktoré sú uvedené v týchto pravidlách. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za akékoľvek technické problémy vzniknuté pri prenose dát elektronickými prostriedkami. Výhru je nutné si vyzdvihnúť osobne na adrese prevádzkovateľa najneskôr do 60 dní po ukončení súťaže. Pri prevzatí výhry je výherca povinný sa preukázať platným občianskym preukazom príp. platným cestovným pasom). V prípade jej neprevzatia výhercom prepadá táto výhra bez náhrady prevádzkovateľovi. Účastník sa zaväzuje uvádzať v súťažnom formulári len pravdivé údaje.

9. Pravidlá
Tieto oficiálne pravidlá súťaže sú dostupné po celú dobu trvania súťaže na internetovej stránke www.babyweb.sk. Vymáhanie výhier súdnou cestou je vylúčené. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za prípadné problémy s funkčnosťou internetovej stránky, na ktorej budú informácie o súťaži uverejnené. Účasťou v tejto súťaži účastníci súhlasia s dodržiavaním týchto pravidiel.

22. 5. 2009 |

Naposledy navštívené