28. 10. 2016  |  Meniny: Dobromila

Peněžitá pomoc v mateřství – PPM

Mateřskou dovolenou nastupuje zaměstnankyně šest týdnů před očekávaným dnem porodu, nejdříve však osm týdnů před tímto datem. Délka MD je 28 týdnů, při narození 2 a více dětí a u svobodné matky 37 týdnů. Od 1. 1. 2008 pro osamělé ženy bude PPM činit 28 týdnů.

Aby vznikl nárok na tuto dávku, musí být splněna podmínka tzv. čekací doba. Tzn. že účast na nemocenském pojištění trvala aspoň 270 kalendářních dnů a je nepodstatné, zda u jednoho nebo více zaměstnavatelů a také tato zaměstnání nemusejí být nepřetržitá.

Jestliže skončilo zaměstnání těhotné ženy, pak ochranná lhůta činí vždy šest měsíců bez ohledu na to, jak dlouho nemocenské pojištění trvalo a z jakého důvodu PP skončil.

PPM se vypočítá stejně jako nemocenská, a to tak, že denní vyměřovací základ se zjišťuje ke dni nástupu na mateřskou dovolenou.

Příklad:
Žena má nástup na MD dne 5.11.2007.
Úhrn příjmů za rozhodné období: 1.10.2006 – 30.11.2007 je 329859,-Kč.
Počet dnů:365.
Vypočtený denní základ : 903,72 ( 329859 : 365)
Z denního základu se vypočítá denní vym.základ pro výpočet výše PPM:
Částka 550 se započítá plně a z částky 551 – 790 se započítá 60% : 790 – 550 x 60%.
K částce nad 790 Kč se nepřihlíží.
DVZ = 694 ,-Kč, z toho 69% = 479. Její MD za kal.dny bude 479,-Kč x počet dnů v měsíci.

Úhrn příjmů za rozhodné období: 150000,-Kč.
Počet dnů: 355.
Vypočtený dennní základ: 422,53 ( 150000 : 355)
Částka 422,53 se započítá plně.
DVZ = 423, z toho 69% = 292. MD za kal. dny bude 292,-Kč.

Úhrn příjmů za rozhodné období: 279000,-Kč.
Počet dnů: 365
Vypočtený denní základ: 764, 38 ( 279000 : 365)
Ćástka 550 se započítá plně a z částky 764,38 – 550 se započítá 60%, což je 128,62,-Kč.
DVZ = 550 + 128,62 = 679, z toho 69% = 469. MD za kal.dny bude 469,-Kč.

Výši mateřské si lze vypočítat na kalkulačce webu MPSV – www.mpsv.cz

Rodičovský příspěvek od 1. 1. 2008
Od ledna 2008 výše RP nebude jednotná jako dosud, kdy tento příspěvek činil 7582,-Kč měsíčně. Tato změna se nejvíce dotkne rodičů, kterým se dítě narodí příští rok, ale i těch, kteří ho již pobírají.

Rodiče si budou moci vybrat ze 3 variant. Rozhodujícím kritériem bude, jak dlouho chce rodič zůstat s dítětem doma.

1) 2 roky – 11400,-Kč měsíčně
Podmínkou je, že se rodič musí rozhodnout nejpozději do konce kal. měsíce následujícího po měsíci, v němž dítě dovrší 22 týdnů života. A dále je třeba splnit podmínku, že rodič dostával PPM nejméně ve výši 380,-Kč za den.
2) 3 roky – 7600,-Kč měsíčně
Pokud rodič nepobíral PPM nebo se nerozhodl pro 1. volbu, pak mu tento příspěvek bude poskytován až do konce kalendářního měsíce, v němž dítě dovrší 21 měsíců života.
Pokud pobíral PPM, pak se bude moci rodič rozhodnout, zda využije varianty v bodě 2 nebo 3. ( tj. do 3 let nebo 4 let věku dítěte)
3) 4 roky – 3800,-Kč měsíčně

4) Pokud nárok na PPM nevznikl, pak je RP poskytován ode dne porodu do 21 měsíce věku dítěte ve výši 7600 a poté do 4 let věku dítěte ve výši 3800,-Kč.

Pokud rodič pečuje o postižené dítě, i nadále zůstává zachována možnost, že může dostávat rodičovský příspěvek až do 7 let dítěte, a to ve výši 7 600 Kč měsíčně.

Rodiče, kteří již MP pobírají, si podle věku dítěte budou moci vybrat, jakou výši rodičovského příspěvku budou chtít pobírat.

Věk dítěte v lednu 2008:
1) do 22 týdnů: stejné jako u dětí narozených v r. 2008 (u dvojčat do 31 týdnů)
2) 22 týdnů – 21 měsíců: rodič se musí v 21. měsíci rozhodnout mezi částkou 7600 do 3 let a 3800 do 4 let
3) 22 měsíců – 3 roky: do 3 let 7600, do 4 let 3800
4) více jak 3 roky : RP snížen na 3800
Nadále zůstává zachována možnost neomezeného přivýdělku při současném pobírání rodičovského příspěvku. Stejná zůstávají i omezení pobytu dětí v jeslích a školkách, při jejichž splnění mají rodiče stále ještě na rodičovský příspěvek nárok.

Porodné
Porodné za jedno dítě se snižuje z dosavadních 17 760 Kč na 13 000 Kč. Nejcitelnější snížení se týká vícečetných porodů. Rodiče dvojčat narozených v roce 2008 dostanou místo dnešních 53 120 Kč pouze 26 000 Kč a rodiče trojčat obdrží místo dosavadních 79 680 Kč částku 39 000 Kč.

Nárok na porodné má matka, která porodila dítě, ale pokud zemřela a nebylo jí porodné vyplaceno, má na dávku nárok otec dítěte. Nárok na porodné vzniká i při převzetí do péče dítěte ve věku do jednoho roku.

Přídavky na děti
Od 1. 1. 2008 budou vypláceny v pevné výši, která je odstupňována podle věku dítěte:
do 6 let: 500,-Kč
6-15 let: 610,- Kč
15 – 26 let: 700,- Kč

Pohřebné
Nárok na tuto dávku zůstane zachován pouze ve dvou případech. Když
• půjde o pohřeb nezaopatřeného dítěte (tj. dítěte do 15 let, či studenta do 26 let)
• půjde o pohřeb rodiče nezaopatřeného dítěte.
Zemřelé osoby musí mít ke dni smrti platný trvalý pobyt na území ČR. Výše dávky zůstane v původní výši 5 000 Kč.

Příspěvek na školní pomůcky (pastelkovné)
Tato dávka se zcela ruší. Pokud mají rodiče dítě, které nastoupilo do první třídy v roce 2007 a o dávku si dosud nepožádali, mohou tak učinit až do konce června 2008.

Sociální příplatek
Nárok na sociální příplatek je vázán na péči o nezaopatřené dítě a na stanovenou hranici příjmů v rodině v předchozím kalendářním čtvrtletí.
U sociálního příplatku se snižuje koeficient pro nárok na tento příspěvek, a to z dosavadních 2,2 na dvojnásobek životního minima. Sníží se tak počet rodin, které na tuto dávku mají nárok.
Příklad:
Oba rodiče + 1 dítě do 6 let…………………živ. minimum = 7080,-Kč
čistý měsíční příjem = 14160,-Kč
Oba rodiče + 2 děti 5 a 8 let………………ŽM = 9040,-Kč
ČMP = 18080,-Kč
Oba rodiče + 3 děti 5,8 a 12 let……………ŽM = 11000,-Kč
ČMP = 22000,-Kč
Oba rodiče + 4 děti 5,8,12 a 16 let…………ŽM = 13250,-Kč
ČMP = 26500,-Kč

Příspěvek na bydlení
Nárok na příspěvek bude mít i nadále vlastník nebo nájemce domu nebo bytu, který je v něm současně hlášen k trvalému pobytu, jestliže jeho náklady na bydlení přesáhnou 0,3násobek (v Praze 0,35násobek) jeho příjmu (i spolu s příjmem společně posuzovaných osob - tj. těch, které jsou v domě či bytě také hlášeni k trvalému pobytu). A současně onen 0,3násobek příjmu v rodině není vyšší než částka tzv. normativních nákladů.

Částka životního minima, která se považuje podle zákona o životním minimu za potřebnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb občana (§ 3 odst. 2 zákona č. 463/1991 Sb., o životním minimu), činí měsíčně:

I. k zajištění výživy a ostatních zákl.potřeb
a) jde-li o dítě do 6 let věku 1750,-Kč
b) jde-li o dítě od 6 do 10 let věku 1950,-Kč
c) jde-li o dítě od 10 do 15 let věku 2310,-Kč
d) jde-li o nezaopatřené dítě od 15 do 26 let věku 2530,-Kč
e) u ostatních občanů 2400,-Kč

Částka životního minima, která se považuje podle zákona o životním minimu za potřebnou k zajištění nezbytných nákladů na domácnost (§ 3 odst. 3 zákona č. 463/1991 Sb., o životním minimu), činí měsíčně:

II. k zajištění nezbytných nákladů na domácnost
a) jde-li o jednotlivce 2 020 Kč
b) žijí-li v domácnosti 2 osoby 2 630 K
c) žijí-li v domácnosti 3 nebo 4 osoby 3 260 Kč
d) žije-li v domácnosti 5 nebo více osob 3 660 Kč

Na Babywebu také najdete:
Základy rodinných financí
Rodičovská dovolená

10. 8. 2008 |

Naposledy navštívené