26. 10. 2016  |  Meniny: Demeter

Je očkovanie v SR povinné?

Fyzická osoba s trvalým pobytom a s povolením dlhodobého pobytu na území ČR je povinná podrobiť sa pravidelnému očkovaniu. Ak ide o osobu, ktorá nedovŕšila pätnásty rok svojho života, zodpovedá za splnenie tejto povinnosti jej zákonný zástupca (rodič). Ošetrujúci lekár, ktorý zistí, že rodičia si neplnia svoju povinnosť a zanedbávajú očkovanie dieťaťa alebo jeho očkovanie odmietajú, postupuje obvykle takto:

• obráti sa na orgán sociálnoprávnej ochrany dieťaťa s upozornením, že rodičia si neplnia svoje povinnosti v oblasti zdravotnej starostlivosti o dieťa,
• obráti sa na hygienika, ktorý vykonáva zdravotný dozor v oblasti predchádzania, vzniku a zamedzenia šírenia infekčných chorôb.

Povinné očkovania sú zo zákona plne uhrádzané zo zdravotného poistenia. Viac na www.ockovanie.org alebo www.sprievodcaockovanim.sk.

Je možné očkovanie v SR odmietnuť?
Na Slovensku sa prvé očkovanie vykonáva už v pôrodnici, a to očkovanie proti tuberkulóze. Tu je možné očkovanie odmietnuť bez nejakého ďalšieho vysvetľovania s odvolaním sa na vyhlášku č. 585/2008 Z.z., ktorá stanovuje, že očkovanie sa vykonáva od 4. dňa po narodení, pričom horná hranica je stanovená na šesť týždňov. Odmietnutie očkovania proti TBC v pôrodnici je preto úplne v súlade s vyhláškou, stačí uviesť, že očkovanie budete riešiť s pediatrom svojho dieťaťa. Ďalšie povinné očkovania zabezpečuje detský a všeobecný lekár. Ak sa osoba, ktorá má byť očkovaná, nedostaví na povinné očkovanie ani v náhradnom termíne, na ktorý bola pozvaná preukázateľným spôsobom, lekár oznámi túto skutočnosť regionálnemu úradu (§13 ods. 6 vykonávacej vyhlášky 585/2008 Z.z.).

Aké sankcie hrozia v prípade odmietnutia očkovania?
Keď sa Úrad verejného zdravotníctva dozvie skutočnosť, že ste odmietli povinné očkovanie, začne proti vám konanie o priestupku na úseku zdravotníctva podľa § 56 ods. 1 písm. a) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane a rozvoji verejného zdravia. Svojím konaním ste totiž nesplnili povinnosť ustanovenú alebo uloženú na predchádzanie vzniku a šírenia infekčných ochorení. Za to možno uložiť pokutu až do súhrnnej výšky 331 eur. Pokutu môže ÚVZ uložiť každému rodičovi zvlášť, čo umožňuje zákon o rodine, pretože obaja rodičia majú každý sám za seba rodičovskú zodpovednosť. O začatí konania o priestupku sú účastníci písomne informovaní.

A aký je prístup k očkovaniu vo vyspelej Európe?
Riadi sa podobným očkovacím kalendárom ako my a očkovanie je povinné. Na rozdiel od SR, kde zákon nariaďuje očkovanie ako povinné, a teda zákonom vymáhateľné, majú na západe k tejto problematike oveľa benevolentnejší postoj.

Pravidelné očkovanie je však v drvivej väčšine aj tam lekármi odporúčané a je hradené buď štátom, alebo zo zdravotného poistenia. Za odmietnutie očkovania tam nie sú sankcie, lekár do očkovania nemôže nútiť, ale rodičov detí informuje a takpovediac všetci lekári odporúčajú maximálne preočkovanie populácie.

V SR sme v súčasnosti svedkami nastupujúceho trendu, ktorý panuje na západe už roky – skupina prisťahovalcov, ktorá sa nezapojí do systému pravidelnej preventívnej starostlivosti, lekárom uniká z dohľadu, a teda nie je ani očkovaná a stáva sa tak potenciálnym ložiskom nákazy.

Zdroj: www.ockovanie.org

Na Babywebe tiež nájdete:
Kompletný prehľad očkovania
Ponechať očkovanie na vôľu rodičov? Pýtame sa odborníkov
Mali by o očkovaní detí rozhodovať rodičia?
Mumps

Autor: Bc. Magdalena Holancová

6. 10. 2010 |

Naposledy navštívené